Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 5

Strona 5 z 10

Artykuł 9 Przedsiębiorstwo produkujące skrobię sporządza dla każdego producenta ziemniaków zestawienie płatności zawierające nastę­ pujące informacje szczegółowe: a) nazwę handlową przedsiębiorstwa produkującego skrobię; b) nazwisko/nazwę producenta ziemniaków; c) numer umowy kontraktacji; d) datę i numer formularza odbioru; e) wagę netto każdej dostawy po wszelkich redukcjach, zgodnie z art. 8 ust. 2; f) ceny jednostkowe za każdą dostawę; g) całkowitą kwotę należną plantatorowi; h) kwoty zapłacone producentowi ziemniaków i datę dokony­ wania płatności; i) podpis i pieczątkę producenta skrobi.


L 171/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

ROZDZIAL III PŁATNOŚCI – KARY

Artykuł 10 1. Dokonanie płatności premii, o której mowa w art. 95a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jest uzależnione od spełnienia warunku polegającego na tym, że przedsiębiorstwo produkujące skrobię przedstawia dowód spełnienia następują­ cych wymogów:

3. Jeżeli właściwy organ uzna, że wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. b) nie zostały spełnione przez przedsiębiorstwo produkujące skrobię, to przedsiębiorstwo to, w przypadku braku wystąpienia siły wyższej, traci uprawnienie do otrzymy­ wania premii, w całości lub w części, zgodnie z następującymi wytycznymi:

a) przedmiotowa skrobia została wyprodukowana w danym roku gospodarczym;

a) jeżeli wymogi nie zostały spełnione w odniesieniu do ilości skrobi mniejszej niż 20 % całkowitej ilości skrobi wyprodu­ kowanej przez przedsiębiorstwo, to przyznawaną premię zmniejsza się o pięciokrotność przedmiotowego udziału procentowego;

b) cena zapłacona producentom nie jest niższa od ceny, o której mowa w art. 95a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, na etapie dostarczenia surowca do zakładu produkcyjnego i za całą ilość ziemniaków wyprodukowa­ nych we Wspólnocie i użytych do produkcji skrobi;

b) jeżeli udział procentowy wynosi 20 % lub więcej, wówczas premia nie zostaje przyznana.

c) przedmiotowa skrobia została wyprodukowana przy wyko­ rzystaniu ziemniaków objętych umowami kontraktacji, o których mowa w art. 3.

4. Jeżeli popełniono wykroczenie przeciw zakazowi zawar­ temu w art. 3 ust. 5, to wówczas premia wypłacana za subkwotę zostaje zmniejszona zgodnie z następującymi wytycz­ nymi:

2. Przedstawienie dowodu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez dostarczenie zestawienia płatności, określo­ nego w art. 9, wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania płatności sporządzonym przez producenta lub pokwitowaniem wydanym przez instytucję finansową, która dokonała płatności na zlecenie producenta skrobi, poświadczającym dokonanie płatności.

a) jeżeli kontrola wykaże, że pewna ilość ekwiwalentu skrobi, nie większa niż 10 % subkwoty przyznanej przedsiębiorstwu, została przez nie przyjęta, to całość premii, jakie mają zostać przekazane przedsiębiorstwu produkującemu skrobię w ciągu danego roku gospodarczego, zostaje pomniejszona o 10-krotność odnotowanego udziału procentowego;

3. Premia dla przedsiębiorstw produkujących skrobię jest wypłacana przez państwo członkowskie, na którego terytorium skrobia ziemniaczana została wyprodukowana, w terminie czte­ rech miesięcy od dnia, w którym przedłożono dowód, o którym mowa w ust. 1.

b) jeżeli ilość nieobjęta kontraktami na produkcję jest większa od ilości wymienionej w lit. a), to wówczas nie zostaje przyznana premia na dany rok gospodarczy; ponadto nie zostaje przyznana premia na następny rok gospodarczy.

5. Jeżeli, w sprzeczności z art. 5 ust. 3 akapit drugi, skrobia, która może zostać wyprodukowana z dostaw o zawartości skrobi poniżej 13 %,

Artykuł 11 1. Państwa członkowskie wprowadzają postępowanie kontrolne w celu dokonania na miejscu weryfikacji działań, których przeprowadzenie uprawnia do otrzymania premii, oraz sprawdzenia zgodności z subkwotami przyznawanymi każdemu przedsiębiorstwu produkującemu skrobię.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.