Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 6

Strona 6 z 10

W celu przeprowadzenia kontroli kontrolerzy mają dostęp do ewidencji zapasów i rachunków przedsiębiorstw produkujących skrobię oraz do pomieszczeń produkcji i przechowywania. a) przekracza 1 % subkwoty przyznanej przedsiębiorstwu produkującemu skrobię na przetwórstwo, to wówczas nie zostaje przyznana premia za ilość stanowiącą nadwyżkę; ponadto premia przyznawana na subkwotę zostaje pomniej­ szona o 10-krotność odnotowanego udziału procentowego;

W ciągu każdego okresu przetwórczego inspekcja obejmuje cały proces przetwórczy co najmniej 10 % ziemniaków dostarczo­ nych do przedsiębiorstwa produkującego skrobię.


b) przekracza 11 % subkwoty przyznanej przedsiębiorstwu produkującemu skrobię, to wówczas nie zostaje przyznana premia na dany rok gospodarczy; ponadto przedsiębiorstwo produkujące skrobię nie jest uprawnione do otrzymania premii na następny rok gospodarczy.

2. Państwa członkowskie odpowiednio powiadamiają każde przedsiębiorstwo produkujące skrobię o wielkości nadwyżek wyprodukowanej skrobi w stosunku do przyznanej subkwoty.

6. Inspekcje przeprowadzone zgodnie z niniejszym arty­ kułem pozostają bez wpływu dla jakiejkolwiek dalszej weryfi­ kacji przeprowadzanej przez właściwe organy.

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/11

Artykuł 12 1. Operacje wywozowe, o których mowa w art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zostają uznane za doko­ nane, jeżeli:

na którego terytorium skrobia została wyprodukowana, przed dniem 1 kwietnia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu roku gospodarczego, w którym została ona wypro­ dukowana.

a) właściwy organ państwa członkowskiego produkcji, bez względu na państwo członkowskie, do którego została wywieziona skrobia, otrzymał dowód określony w art. 13 ust. 2;

3.

Taki dowód dostarcza się, przedstawiając:

b) państwo członkowskie, z którego dokonuje się wywozu, przyjęło zgłoszenie wywozowe przed dniem 1 stycznia następującym po zakończeniu roku gospodarczego, w czasie którego wyprodukowano skrobię;

a) pozwolenie na wywóz wydawane przedsiębiorstwu produku­ jącemu skrobię przez właściwy organ państwa członkow­ skiego, o którym mowa w ust. 2, opatrzone jednym z zapisów wymienionych w załączniku I, w drodze odstęp­ stwa od art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 388/2009 (3).

c) skrobia, o której mowa, opuściła obszar celny Wspólnoty nie później niż 60 dni po dacie 1 stycznia, wyszczególnionej w lit. b);

b) dokumenty, o których mowa w art. 31 i 32 rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 (4), niezbędne do zwolnienia zabezpieczenia;

c) oświadczenie przedsiębiorstwa produkującego skrobię, że wyprodukowało ono skrobię.

d) produkt został wywieziony bez refundacji. 4. Jeżeli skrobia nieprzetworzona, wyprodukowana przez przedsiębiorstwo produkujące skrobię, jest przechowywana w celu wywozu w silosie, składzie lub pojemniku znajdującym się poza zakładem produkcyjnym producenta skrobi w państwie członkowskim produkcji lub w innym państwie członkowskim, w którym przechowywana jest także inna skrobia nieprzetwo­ rzona, wyprodukowana przez tego samego lub innego produ­ centa, w taki sposób, że niemożliwe jest rozróżnienie przecho­ wywanych produktów, wszystkie takie produkty umieszcza się pod nadzorem administracyjnym, gwarantującym takie samo zabezpieczenie jak nadzór służb celnych, aż do chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego określonego w art. 12 ust. 1 lit. b); po przyjęciu zgłoszenia wywozowego nadzór przejmują służby celne.

Jeżeli nie zostały spełnione wszystkie warunki wymienione w ust. 1, to – z wyjątkiem przypadków, w których wystąpiła siła wyższa – każdą ilość skrobi przekraczającą subkwotę uznaje się za sprzedaną na potrzeby rynku wewnętrznego.

2. W przypadkach wystąpienia siły wyższej właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium skrobia została wyprodukowana, podejmuje niezbędne środki stosownie do okoliczności, na które powołuje się zainteresowana strona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.