Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 7

Strona 7 z 10

Jeżeli skrobia jest wywożona z terytorium państwa członkow­ skiego innego niż to, w którym została wyprodukowana, te środki podejmowane są po otrzymaniu opinii właściwych władz tego państwa członkowskiego.

3. Do celów niniejszego rozporządzenia, nie można powo­ ływać się na art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (1).

W przypadku określonym w akapicie pierwszym, jeżeli wyco­ fanie ze składu ma miejsce przed przyjęciem zgłoszenia wywo­ zowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), dowód jest dostarczany przez właściwe organy państwa członkowskiego, na terenie którego skrobia była przechowywana.


Artykuł 13 1. W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 (2) zabezpieczenie pozwoleń na wywóz wynosi 23 EUR za tonę.

Jeżeli wycofanie ze składu ma miejsce przed przyjęciem zgło­ szenia wywozowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), dowód w rozumieniu art. 32 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 376/2008 jest dostarczany przez organy celne państwa członkowskiego, na terenie którego skrobia była przechowy­ wana.

2. Dowód spełnienia przez danego producenta skrobi warunków określonych w art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dostarcza się właściwemu organowi państwa członkowskiego,

(1) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11. (2) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, s. 12.

Dowód, o którym mowa w akapicie drugim i trzecim, powinien świadczyć o wycofaniu ze składu przedmiotowego produktu lub odpowiadającej mu ilości substytutu w rozumieniu akapitu pierwszego.

(3) Dz.U. L 118 z 13.5.2009, s. 72. (4) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3.

L 171/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

Artykuł 14 1. Zainteresowane państwo członkowskie wprowadza zryczałtowaną kwotę na taką ilość skrobi, która zostaje uznana za sprzedaną na rynku wewnętrznym, w rozumieniu art. 12 ust. 1 akapit drugi, w przypadku nieprzetworzonej skrobi lub każdego produktu pochodnego wymienionego w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 388/2009 lub wchodzą­ cego w zakres rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (1); zryczałtowana kwota jest obliczana dla tony nieprzetworzonej skrobi i równa wspólnej taryfie celnej obowiązującej dla tony skrobi objętej kodem CN 1108 13 00 w czasie trwania roku gospodarczego, w którym została wyprodukowana skrobia lub produkty pochodne, powiększonej o 10 %. 2. Zainteresowane państwo członkowskie, przed dniem 1 maja następującym po dniu 1 stycznia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), zawiadamia producentów skrobi o całkowitej kwocie do zapłaty. Przedmiotowe przedsiębiorstwo produkujące skrobię wypłaca całkowitą kwotę nie później niż do dnia 20 maja danego roku. Artykuł 15 1. W przypadku łączenia się przedsiębiorstw produkujących skrobię państwo członkowskie przyznaje przedsiębiorstwu powstałemu w wyniku połączenia subkwotę równą sumie subkwot przyznanych przedmiotowym przedsiębiorstwom produkującym skrobię przed ich połączeniem się. W przypadku przeniesienia praw własności przedsiębiorstwa produkującego skrobię państwo członkowskie przyznaje naby­ wającemu przedsiębiorstwu subkwotę przysługującą przedsię­ biorstwu, którego własność przeniesiono. W przypadku gdy występuje więcej niż jedno przedsiębiorstwo nabywające, subkwota zostaje przyznana proporcjonalnie do wielkości produkcji skrobi przejętej przez każde z nich. W przypadku przeniesienia własności zakładu produkcyjnego skrobi, państwo członkowskie dokonuje zmniejszenia subkwoty przysługującej producentowi dokonującemu przeniesienia praw własności zakładu produkcyjnego i zwiększa subkwotę produ­ centa lub producentów skrobi dokonujących zakupu przedmio­ towego zakładu produkcyjnego o taką samą ilość, o jaką została zmniejszona, proporcjonalnie do wielkości przejętej produkcji. 2. W przypadku zaprzestania działalności w okolicznościach innych niż te, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.