Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 8

Strona 8 z 10

1, przez przedsiębiorstwo produkujące skrobię lub jeden bądź kilka zakładów produkcyj­ nych należących do przedsiębiorstwa produkującego skrobię, państwo członkowskie może przyznać subkwoty związane z zaprzestaniem działalności jednemu lub kilku przedsiębior­ stwom produkującym skrobię. 3. W przypadku dzierżawy zakładu produkcyjnego należą­ cego do przedsiębiorstwa produkującego skrobię, państwo członkowskie zmniejsza subkwotę przysługującą przedsiębior­ stwu oferującemu zakład produkcyjny do wydzierżawienia i przyznaje część, o jaką subkwota została zmniejszona, przed­ siębiorstwu, które wynajmuje zakład produkcyjny, aby produ­ kować w nim skrobię.


(1) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24.

Jeżeli dzierżawa zostaje zakończona przed terminem, o którym mowa w art. 1 lit. k), wówczas dostosowanie subkwoty, zgodnie z akapitem pierwszym, zostaje anulowane przez państwo członkowskie wstecznie, od daty, w której dzierżawa doszła do skutku. 4. Jeżeli, po zastosowaniu ust. 1 akapit pierwszy, produkcja zostaje wstrzymana w zakładach produkcyjnych należących do jednego lub kilku przedsiębiorstw produkujących skrobię, które połączyły się, poważnie zagrażając tym samym ciągłości produkcji ziemniaków stanowiących surowiec do produkcji skrobi na obszarze, który wcześniej zaopatrywał te przedsię­ biorstwa lub to przedsiębiorstwa, państwo członkowskie może nakazać połączonemu przedsiębiorstwu przekazanie państwu członkowskiemu subkwoty początkowo przyznanej przedsię­ biorstwu produkującemu skrobię, którego zakłady produkcyjne od tego czasu wstrzymały produkcję. Każda kwota przeniesiona zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy może zostać ponownie przy­ znana przez państwo członkowskie każdemu przedsiębiorstwu produkującemu skrobię, które podejmie produkcję skrobi na odnośnym obszarze. Artykuł 16 Jeżeli zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa lub zakładu produkcyjnego, łączenie się lub przeniesienie własności ma miejsce między dniem 1 lipca a 31 marca następnego roku, środki, o których mowa w art. 15, zostają zastosowane w odniesieniu do roku gospodarczego trwającego podczas tego okresu. Jeżeli zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa lub zakładu produkcyjnego, łączenie się lub przeniesienie własności ma miejsce między dniem 1 kwietnia a dniem 30 czerwca tego samego roku, środki, o których mowa w art. 15, zostają zasto­ sowane w odniesieniu do roku gospodarczego następującego po tym okresie.

ROZDZIAL IV POWIADOMIENIA

Artykuł 17 Najpóźniej do daty ustalonej przez zainteresowane państwo członkowskie przedsiębiorstwa produkujące skrobię powiada­ miają właściwe organy o: — ilości ziemniaków skrobiowych, w odniesieniu do których przyznano pomoc określoną w art. 77 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, — ilości skrobi ziemniaczanej, za którą została wypłacona premia określona w art. 95a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 18 1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku gospodar­ czego państwa członkowskie powiadamiają Komisję o: a) ilości ziemniaków skrobiowych, zakwalifikowanych zgodnie z przepisami art. 77 rozporządzenia (WE) nr 73/2009; jeżeli wykorzystano ziemniaki uprawiane w innych państwach członkowskich, ilości podaje się w rozbiciu na państwa członkowskie, z których pochodzą;

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/13

b) ilości skrobi ziemniaczanej, za którą została wypłacona premia określona w art. 95a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; c) ilościach i subkwotach przyznanych przedsiębiorstwom produkującym skrobię objętych art. 84a ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 w ciągu roku gospodarczego i subkwotach dostępnych w następnym roku gospodarczym; d) ilościach przeznaczonych do wywozu, nieobjętych refunda­ cjami zgodnie z art. 84a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; e) ilościach określonych w art. 11 ust. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia; f) ilościach określonych w art. 14 ust. 1 niniejszego rozporzą­ dzenia. 2. W przypadku zastosowania art. 15 państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.