Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2009-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23 - Strona 6

Strona 6 z 8

31 grudnia 2019 r.

CZĘŚĆ A Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka chwas­ tobójczego w ilości maksymalnie 1,0 kg/ha, jedynie co trzy lata na tym samym polu.

PL

CZĘŚĆ B W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad określonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego dimetachloru, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2009 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— bezpieczeństwo operatorów sprzętu i zapewnić umieszczenie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej, — ochronę organizmów wodnych i roślin niebędących przed­ miotem zwalczania; w odniesieniu do zidentyfikowanych wymienionych zagrożeń należy w miarę potrzeby podjąć stosowne środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy bufo­ rowe, — ochronę wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych i klimatycznych. W warunkach zezwolenia uwzględnia się środki zmniejszające ryzyko oraz wprowadza się w miarę potrzeby programy monito­ rowania w celu zweryfikowania możliwego skażenia wód grunto­ wych metabolitami CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 oraz SYN 528702 w strefach podatnych na zagrożenia. Państwa członkowskie, których to dotyczy: — dopilnowują, aby powiadamiający przedstawił Komisji dalsze badania na temat specyfikacji do dnia 1 stycznia 2010 r. Jeżeli dimetachlor jest sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza trzeciej kategorii zgodnie z pkt 4.2.1 załącznika VI do dyrektywy 67/548/EWG, państwa członkowskie, których to dotyczy, zwracają się o przedstawienie dalszych informacji na temat działania rako­ twórczego metabolitów CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 oraz SYN 528702 i dopilnowują przedstawienia tej informacji Komisji przez zawiadamiającego w okresie sześciu miesięcy od wydania zawiadomienia o decyzji dotyczącej klasyfikacji w odniesieniu do tej substancji.

2.7.2009

2.7.2009

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

290

Etofenproks Nr CAS 80844-07-1 Nr CIPAC 471

Eter 3-fenoksybenzylo-2(4etoksyfenylo)-2-metylopro­ pylowy

≥ 980 g/kg

1 stycznia 2010 r.

31 grudnia 2019 r.

CZĘŚĆ A Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owado­ bójczego. CZĘŚĆ B W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad określonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego etofenproksu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 26 lutego 2009 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

— bezpieczeństwo operatorów sprzętu i pracowników oraz zapewnić umieszczenie w warunkach użytkowania zaleceń dotyczących stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej, — ochronę organizmów wodnych; w odniesieniu do zidentyfiko­ wanych wymienionych zagrożeń należy w miarę potrzeby podjąć stosowne środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe, — ochronę pszczół i stawonogów niebędących przedmiotem zwalczania. W odniesieniu do zidentyfikowanych wymienio­ nych zagrożeń należy w miarę potrzeby podjąć stosowne środki zmniejszające ryzyko, takie jak strefy buforowe. Państwa członkowskie, których to dotyczy: — dopilnowują przedstawienia Komisji przez powiadamiającego dalszych informacji na temat zagrożenia dla organizmów wodnych, w tym dla organizmów zamieszkujących osady wodne i biomagnifikacji, — przedstawienie dalszych badań na temat potencjalnych uszko­ dzeń układu hormonalnego u organizmów wodnych (badania całego cyklu życia ryb). Państwa członkowskie dopilnowują, aby powiadamiający przed­ łożyli Komisji wyniki właściwych badań do dnia 31 grudnia 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 23 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 36 z 20092.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L172 - 35 z 20092.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15)

 • Dz. U. L172 - 34 z 20092.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L172 - 18 z 20092.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

 • Dz. U. L172 - 13 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 22 do dnia 26 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L172 - 10 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 570/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L172 - 9 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L172 - 7 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 108. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L172 - 3 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L172 - 1 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.