Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 3

Strona 1 z 4
2.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU (1) (5)

wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspól­ noty w okresie objętym dochodzeniem, na podstawie którego ustalone zostały środki antydumpingowe, to znaczy w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. („pierwotny okres objęty dochodze­ niem”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek produ­ centem eksportującym produkt podlegający powyższym środkom antydumpingowym.

Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA (6)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd (zwane dalej „wnioskodawcą”), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „krajem, którego dotyczy postępo­ wanie”).

B. PRODUKT

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinfor­ mowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przed­ stawienia uwag.

(7)

(2)

Produktem objętym przeglądem jest skóra zamszowa i skóra zamszowa kombinowana, nawet cięta do kształtu, włączając skórę zamszową „crust” i skórę zamszową kombinowaną „crust”, pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej (zwana dalej „produktem objętym postępowa­ niem”), objęta kodami CN 4114 10 10 i 4114 10 90.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1338/2006 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pocho­ dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez wniosko­ dawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 58,9 %.

D. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU

Po zbadaniu dostępnych informacji Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa poniżej w motywie 13, zostanie ustalone, czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jeśli tak, zostanie obli­ czony indywidualny margines dumpingu wnioskodawcy oraz, w przypadku stwierdzenia dumpingu, zostanie określony poziom cła, któremu powinien podlegać przywóz produktu objętego postępowaniem od wniosko­ dawcy do Wspólnoty.

(8)

(4)

Wnioskodawca twierdzi, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, lub ewentualnie występuje o przyznanie indywidualnego traktowania zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Twierdzi on również, że nie dokonywał

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 172 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 36 z 20092.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L172 - 35 z 20092.7.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15)

 • Dz. U. L172 - 34 z 20092.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L172 - 23 z 20092.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L172 - 18 z 20092.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

 • Dz. U. L172 - 13 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 22 do dnia 26 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L172 - 10 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 570/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L172 - 9 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L172 - 7 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 108. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L172 - 1 z 20092.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.