Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 1

Strona 1 z 18
3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/499/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 272 ust. 7 tego traktatu, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności art. 177 tego traktatu, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i na­ leżytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  4 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 8 kwietnia 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2009 sporządzony przez Radę dnia 27 kwietnia 2009 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 6 maja 2009 r.,


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 174/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2009

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 maja 2009 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  4  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A.  Finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.  Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 05: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 06: Energia i transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 40: Rezerwy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 24 29 37 5 17 18

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/5

A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L174 - 43 z 20093.7.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.