Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 43

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 43

Strona 1 z 10
3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/43

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (2009/500/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 272 ust. 7 tego traktatu, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności art. 177 tego traktatu, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i na­ leżytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  5 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 15 kwietnia 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2009 sporządzony przez Radę dnia 27 kwietnia 2009 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 6 maja 2009 r.,


STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 maja 2009 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/45

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  5  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A.  Finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.  Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 59 60 63

3.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/47

A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2009, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2009 (1) Budżet 2008 (2) Zmiana (w %)

1. Zrównoważony rozwój 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

46 063 934 302 52 566 129 680 1 308 185 377 8 324 169 158 7 700 730 900 209 112 912 116 172 262 329

45 731 716 659 53 217 088 053 1 488 945 648 7 847 128 400 7 279 767 193 206 636 292 115 771 282 245

+ 0,73 – 1,22 – 12,14 + 6,08 + 5,78 + 1,20 + 0,35

(1) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2009 r., ze zmianami wynikającymi z BK nr 1/2009–5/2009. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2008 r. (Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1–10/2008. (3) Art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską brzmi: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 174 POZ 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L174 - 1 z 20093.7.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.