Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 17

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 17

Strona 1 z 11
7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/17

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/524/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

korzystać ze stwarzanych przez jednolity rynek korzyści gospodarczych (2).

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Prawidłowo funkcjonujący jednolity rynek jest niezbędnym elementem stymulacji zatrudnienia i wzrostu oraz promowania stabilności gospodarczej. Wraz ze wzrostem jego efektywności zwiększa się zaufanie konsumentów i popyt oraz poprawia otoczenie biznesowe, co zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania i tworzenia miejsc pracy. W kontekście recesji gospodar­ czej prawidłowo funkcjonujący jednolity rynek ma zatem niezwykle istotne znaczenie dla ułatwienia ożywienia europejskiej gospodarki. Aby jednolity rynek funkcjonował prawidłowo, niezbędne są prawidłowo transponowane, stosowane, egzekwowane i monitorowane przepisy wspólnotowe dotyczące funkcjonowania jednolitego rynku (zwane dalej „przepisami dotyczącymi jednolitego rynku”), które muszą też być w odpowiednim stopniu zharmonizo­ wane. Podczas konsultacji i badań przeprowadzonych w trakcie przygotowywania komunikatu Komisji „Jednolity rynek Europy XXI wieku” (zwanego dalej „przeglądem jednoli­ tego rynku”) (1) rozpoznano szereg braków wskazujących na to, że jednolity rynek wciąż nie działa tak efektywnie, jak powinien. W wielu obszarach i sektorach konieczne są dalsze działania. Z powodu nieprawidłowego stoso­ wania i egzekwowania przepisów obywatele i przedsiębiorstwa często nie mogą korzystać z wielu możliwości oferowanych przez jednolity rynek. W przeglądzie jednolitego rynku Komisja zaproponowała zatem zestaw konkretnych środków w celu dopilnowa­ nia, aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli nadal

(2)

Środki podejmowane przez państwa członkowskie i przez Komisję powinny się nawzajem uzupełniać. Decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednolitego rynku ma przyjęcie skoordynowanego, opar­ tego na współpracy podejścia na zasadzie partnerstwa między Komisją a państwami członkowskimi, którego wspólnym celem będzie lepsza transpozycja, stosowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku. W kontekście niniejszego zalecenia podejście oparte na partnerstwie wykracza poza dotychczasową współpracę w licznych obszarach polityki dotyczących jednolitego rynku. Wymaga ono nawiązania i utrzymania bliższej współpracy w ramach poszczególnych państw członkow­ skich i pomiędzy nimi oraz z Komisją we wszystkich obszarach istotnych dla jednolitego rynku. Implikuje ono również współodpowiedzialność państw członkowskich za jednolity rynek oraz przyjęcie przez nie bardziej proaktywnej roli w zarządzaniu nim. W przeglądzie jednolitego rynku, a w szczególności podczas rozmów z państwami członkowskimi, jakie miały miejsce po jego przedstawieniu, niektóre obszary zostały uznane za decydujące dla stworzenia prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku, a mianowicie: zapew­ nienie koordynacji w kwestiach dotyczących jednolitego rynku, poprawa współpracy w ramach państw członkow­ skich i pomiędzy nimi jak również z Komisją, poprawa w zakresie transpozycji przepisów dotyczących jednolitego rynku, monitorowanie rynków i sektorów w celu zidentyfikowania potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, poprawa w zakresie stosowania przepisów dotyczących jednolitego rynku, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz promowanie mechanizmów rozwiązywania proble­ mów, promowanie regularnych ocen prawodawstwa krajo­ wego oraz informowanie obywateli i przedsiębiorstw o ich prawach w ramach jednolitego rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 7 z 20097.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.