Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 27

Strona 1 z 23
7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 176/27

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 123 z dnia 19 maja 2009 r.) Strona 5, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 407/2009 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D 1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako: a) nazwy gatunków; lub b) wszystkie gatunki włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część. 2. Skrót »spp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu. 3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji. 4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam zgodnie z poziomem ich ochrony przewidzianym dyrektywą Rady 79/409/EWG (»dyrektywa ptasia«) lub dyrektywą 92/43/EWG (»dyrektywa siedliskowa«). 5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku: a) »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku; b) »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz c) »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy. 6. Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do konwencji CITES, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7–9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do konwencji CITES. 7. Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES. 8. Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji CITES. 9. Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji CITES. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są włączone do załącznika III. 10. Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach. 11. Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umie­ szczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są do celów rozporządzenia wyszczególnione w następujący sposób: #1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem: a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami); b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach; c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla. #2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem: a) nasion oraz pyłków; oraz b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 7 z 20097.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.