Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 5

7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

do świadectw refundacji, w sprawie których złożono wnioski między 8 lipca a 7 listopada 2008 r. zgodnie z lit. a) art. 33 lub art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, należy uściślić, że zmiany wprowadzone w niniejszym rozporządzeniu pozostają bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 585/2009.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto­ sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1043/2005.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi Niewymienionymi w Załączniku I do Traktatu,

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) stanowi, że świadectwa refundacji, w sprawie których składane są wnioski zgodnie z lit. a) art. 33 lub art. 38a, najpóźniej w dniu 7 listopada, zachowują ważność do ostatniego dnia dziesiątego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wydanie świa­ dectwa.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 wpro­ wadza się następujące zmiany:

1) Akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

(2)

Dziesięciomiesięczny okres ważności świadectw, o które ubiegano się przed 7 listopada został przyjęty w celu ułatwienia funkcjonowania systemu refundacji w szczególnej sytuacji przewidywanego zawieszenia refundacji wywozowych na cukier w wyniku reformy wspólnej organizacji rynku cukru. Przepis ustanawiający dziesięciomiesięczny okres ważności powinien zatem mieć zastosowanie jedynie do okresu budżetowego 2009 i obejmować świadectwa, w sprawie których złożono wnioski najpóźniej w dniu 7 listopada 2008 r. Przepis ten nie jest już potrzebny i dlatego powinien zostać usunięty.

„Z zastrzeżeniem akapitu drugiego świadectwa refundacji zachowują ważność do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wydanie świadectwa, lub do ostatniego dnia okresu budże­ towego, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.”

2) Skreśla się akapit drugi.

Artykuł 2 Okres ważności ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 585/2009 ma zastosowanie do świadectw refundacji, o przyznanie których złożono wnioski między 8 lipca a 7 listopada 2008 r. zgodnie z lit. a) art. 33 lub art. 38a rozporządzenia (WE) nr 1043/2005.

(3)

Ponieważ rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji dla przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (3) ma zastosowanie jedynie

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18. (2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24. (3) Patrz s. 3 Dz.U.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 176/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2009

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 7 z 20097.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.