Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 9

(12)

Po drugie, restrukturyzacja w znacznej części polega na restrukturyzacji finansowej, tj. głównie na rozkładaniu na raty i umarzaniu zobowiązań publicznoprawnych. Ponadto w ramach ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami, zawartej w dniu 17 maja 2005 r., uzgodniono częściowe umorzenie zobowiązań cywilno­ prawnych na kwotę 1,4 miliona PLN.

(8)

Proces restrukturyzacji Odlewni Śrem rozpoczął się w 2003 r. Pierwszy plan restrukturyzacji został opraco­ wany i zatwierdzony przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w 2004 r. Jak wynika z informacji przekazanych przez władze polskie, Odlewnia Śrem chciała skorzystać z możliwości wynikających ze zmienionej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przed­ siębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, przewidującej szersze możliwości umarzania zobowiązań publicznoprawnych (rozdział 5a), ale nakładającej dodat­ kowe wymagania na spółkę, takie jak uzgodnienie i przeniesienie na niezależnego Operatora własności części majątku. Funkcję Operatora może pełnić jedynie spółka ze stuprocentowym udziałem ARP lub Skarbu Państwa. Wpływy ze sprzedaży majątku przez Operatora miały pokryć co najmniej część zobowiązań publiczno­ prawnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, pozos­ tałe zobowiązania miały zostać umorzone po zakoń­ czeniu procesu restrukturyzacji. Termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na mocy rozdziału 5a ustawy upłynął dnia 19 marca 2006 r. i nie została przeprowadzona sprzedaż majątku przez Operatora. Mimo tego w dniu 27 czerwca 2006 r. prezes ARP wydał decyzję o zakończeniu postępowania restruktury­ zacyjnego spółki, wskazując, że Odlewnia odzyskała rentowność i do pełnego zakończenia restrukturyzacji potrzebna jest jedynie zgoda Komisji na rozłożenie zobo­ wiązań publicznoprawnych na raty. W związku z niepomyślnym zakończeniem postępowania na podstawie rozdziału 5a, spółka wystąpiła do pięciu wierzycieli publicznoprawnych o wyrażenie zgody na odroczenie spłaty zobowiązań w oparciu o powszechniej stosowane przepisy prawa podatkowego, co jest dla nich mniej korzystne niż rozwiązania prawne przewidziane w rozdziale 5a. Restrukturyzacja


(13)

(9)

Po trzecie, spółka zmniejszyła liczbę pracowników z 1 776 w 2002 r. do 1 457 w 2005 r. i nie planowała dalszej restrukturyzacji zatrudnienia. Strona polska twier­ dziła jednak, że okresowe zawieszenie stosowania posta­ nowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) stanowi obniżenie kosztów świadczeń pracowniczych, ponieważ spółka podlegała tymczasowemu zwolnieniu z płacenia składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

(14)

Restrukturyzacja majątku polegała na dzierżawie aktywów nieprodukcyjnych, takich jak hotel (Ośrodek Wypoczynkowy w Ostrowiecznie) oraz innych obiektów, za łączną kwotę 0,4 miliona PLN. Dodatkowo przewi­ duje się sprzedaż składników majątku na kwotę około 2,6 miliona PLN, która nie została jeszcze sfinalizowana.

(15)

Zanim Komisja wszczęła postępowanie na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE, została poinformowana, że od 2003 r. spółka stara się znaleźć nowego inwestora, a władze polskie podkreślały znaczenie prywatyzacji spółki dla jej długoterminowej rentowności. Strona polska poinformo­ wała Komisję, że ten cel został osiągnięty, ponieważ 85,1 % akcji w spółce sprzedano prywatnemu przedsię­ biorstwu PIOMA-ODLEWNIA.

(16)

(10)

Według władz polskich koszty restrukturyzacji wynoszą 43,6 miliona PLN. Koszty restrukturyzacji finansowej

Odlewnia Śrem ograniczyła moc produkcyjną z 57 000 ton do 55 000 ton odlewów żeliwnych rocznie i nie przewiduje dalszego ograniczania mocy produkcyjnej, twierdząc, że redukcja taka stanowiłaby zagrożenie dla rentowności spółki. Władze polskie zaproponowały dwa alternatywne środki wyrównawcze. Po pierwsze, przedsiębiorstwo obniżyło o 50 % produkcję odlewów żeliwnych do armatury przemysłowej (z ok. 11 000 ton do 5 500 ton). Po drugie, Polska informuje, że Odlewnia zaprzestaje produkcji odlewów żeliwnych do elektrowni wiatrowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.