Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 9

7.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/9

III. DECYZJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA MOCY ART. 88 UST. 2 TRAKTATU WE (17)

NA

(21)

Komisja postanowiła wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające, ponieważ miała wątpliwości co do tego, czy pomoc restrukturyzacyjna była zgodna ze wspólnym rynkiem. Wątpliwości opierały się na czterech przesłan­ kach. Po pierwsze, Komisja miała wątpliwości, czy Odlewnia Śrem mogła zostać uznana za przedsiębiorstwo znajdu­ jące się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię­ biorstw (1) (dalej zwanych „wytycznymi z 2004 r.”) i w związku z tym czy kwalifikuje się do otrzymania pomocy na restrukturyzację, ponieważ w 2005 r. Odlewnia Śrem odnotowała zysk netto w wysokości 3,9 miliona PLN. Po drugie, Komisja miała wątpliwości co do tego, czy plan restrukturyzacji był w stanie przywrócić beneficjen­ towi długoterminową rentowność, ponieważ zdawał się koncentrować na obsłudze zadłużenia i pokryciu kosztów operacyjnych, a przedsiębiorstwo zdawało się usilnie poszukiwać prywatnego inwestora. Po trzecie, Komisja miała wątpliwości co do tego, czy pomoc została ograniczona do niezbędnego minimum oraz czy wkład własny był znaczny i możliwie jak najwyższy, zwłaszcza iż polskie władze nie przedstawiły żadnych skonkretyzowanych planów prywatyzacji, w których wkład własny byłby znacznie zwiększony.


Wreszcie, Komisja miała wątpliwości co do środków wyrównawczych, ponieważ Polska nie wykazała, że ogra­ niczenie produkcji, o którym mowa w motywie 16, faktycznie stanowiło środek wyrównawczy, a nie było po prostu spowodowane przyczynami zewnętrznymi, takimi jak spadek popytu czy brak możliwości konkuro­ wania na obsługiwanych przez spółkę rynkach.

IV. UWAGI STRON

(18)

(22)

Komisja otrzymała jedynie uwagi od Polski. Uwagi polskich władz Zmiany w zakresie środków pomocy państwa

(23)

(19)

Polskie władze zasygnalizowały Komisji pewne zmiany w zakresie pomocy przyznanej po przystąpieniu, która powinna obecnie wynosić 24,2 miliona PLN. Poniższa tabela przedstawia syntetyczne zestawienie pomocy państwa na restrukturyzację, udzielonej i planowanej na rzecz Odlewni Śrem zgodnie z informacjami przekaza­ nymi przez polskie władze w ramach uwag w związku ze wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Całkowita wartość nominalna pomocy państwa wynosi 43,6 miliona PLN. Środki te obejmują gwarancję rządową, pożyczkę na warunkach preferencyjnych, dotacje bezpośrednie, odroczenia płatności oraz umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Szczegó­ łowy opis środków pomocy państwa znajduje się w poniższej tabeli (elementy pomocy zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze).

(24)

(20)

Tabela 1 Udzielona pomoc państwa

A Nr B Domniemana data umowy lub przyjęcia decyzji C Organ przyznający pomoc D Forma pomocy E Wartość nominalna (w PLN) F Kwota pomocy (w PLN)

Pomoc państwa udzielona przed przystąpieniem, która nie ma zastosowania po przystąpieniu 1 19.3.2004 Burmistrz Śremu Umorzenie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości (z odset­ kami) za okres 1.3.2002 r. – 30.6.2002 r. Umorzenie zaległości podatkowych Pożyczka Gwarancja kredytowa Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych Razem 738 748,02 738 748,02

2 3 4 5

19.3.2004 23.4.2004 28.4.2004 30.4.2004

Burmistrz Śremu ARP ARP Burmistrz Śremu

500 000,00 4 000 000,00 14 000 000,00 200 353,90 19 439 101,92

500 000,00 4 000 000,00 14 000 000,00 200 353,90 19 439 101,92

(1) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

L 176/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2009

A Nr

B Domniemana data umowy lub przyjęcia decyzji

C Organ przyznający pomoc

D Forma pomocy

E Wartość nominalna (w PLN)

F Kwota pomocy (w PLN)

Pomoc państwa udzielona po przystąpieniu 6 20.5.2004 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ZUS Dotacja 435 000,00 352 350,00

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.