Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) częściowo wdrożonej przez Polskę na rzecz Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7049) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 9

Strona 9 z 9

(66)

Nie mając obowiązku zajęcia stanowiska co do tego, czy elementy wymienione w motywie 31 można uznać za wkład własny w restrukturyzację, Komisja jest zdania, że środki wymienione w motywie 30 można jednak uznać za wkład własny.

(67)

(60)

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wyraziła wątpliwości odnośnie do perspektyw znalezienia prywat­ nego inwestora. Spółce udało się jednak przekonać prywatne przedsiębiorstwo do zainwestowania w nią, co zwiększyło jej wiarygodność rynkową.


Podsumowując, jeżeli chodzi o źródła finansowania restrukturyzacji, 23,7 miliona PLN można uznać za wkład w restrukturyzację wniesiony z zasobów własnych beneficjenta lub ze środków pochodzących z zewnątrz, ale niestanowiących pomocy państwa. Łączne koszty restrukturyzacji, w tym koszty poniesione przed przystą­ pieniem, wynoszą 43,6 miliona PLN. Wkład własny Odlewni Śrem stanowi zatem 54 % ogólnych kosztów restrukturyzacji.

(61)

Większość wskaźników analizy finansowej wskazuje na to, że po zrestrukturyzowaniu spółka jest w lepszej sytuacji, ponieważ poprawiły się jej płynność, wypłacal­ ność i rentowność.

(68)

(62)

Na podstawie tych elementów Komisja stwierdza, że jej wątpliwości co do tego, czy plan doprowadzi do przy­ wrócenia rentowności, zostały rozwiane.

(69)

Wytyczne z 2004 r. ustalają minimalny poziom wkładu własnego w koszty restrukturyzacji w wysokości 50 %. Komisja stwierdza zatem, że wkład własny jest znaczny, a w świetle przedstawionych informacji pomoc jest ogra­ niczona do niezbędnego minimum.

Unikanie nadmiernego zakłócania konkurencji

(63)

Komisja miała wątpliwości co do tego, czy zgłoszona pomoc na restrukturyzację nie zakłóca nadmiernie konkurencji. Polska musiała dowieść, że ograniczenie

Ponadto beneficjent pomocy ma swoją siedzibę w Stalowej Woli, która leży w regionie kwalifikującym się do otrzymania pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Ten element jest jednoznacznie postrzegany jako dodatkowy czynnik przemawiający za zgodnością pomocy ze wspólnym rynkiem (zob. pkt 56 Wytycznych z 2004 r.).

L 176/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2009

WNIOSKI (70)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja stwierdza, że Polska udzieliła przedmiotowej pomocy niezgodnie z prawem, z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Komisja stwierdza jednak, że pomoc państwa jest zgodna ze wspólnym rynkiem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2008 r.

Artykuł 1 Pomoc państwa udzielona Odlewni Śrem przez Polskę w wysokości do 43,6 miliona PLN jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 176 POZ 7 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 84 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 3290/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie dostosowań i przejściowych uzgodnień wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (  Dz.U. L 349 z 31.12.1994) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 432)

 • Dz. U. L176 - 27 z 20097.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (  Dz.U. L 123 z 19.5.2009)

 • Dz. U. L176 - 17 z 20097.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku (1)

 • Dz. U. L176 - 5 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w odniesieniu do okresu ważności niektórych świadectw refundacji

 • Dz. U. L176 - 3 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia środków wyjątkowych dotyczących świadectw refundacji w zakresie przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 1 z 20097.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.