Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 26

Strona 1 z 29
L 179/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(6)

Wszystkie strony powiadomiono o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz biodiesla pochodzącego z USA oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w formie cła tymczaso­ wego („ujawnienie ostatecznych ustaleń”). Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Rząd USA i inne zainteresowane strony wyraziły swoje rozczarowanie związane z decyzją wyznaczającą tylko szesnaście dni na przedstawienie uwag dotyczących ujaw­ nienia tymczasowych ustaleń, a także w związku z decyzją odrzucającą wnioski niektórych stron o znaczące przedłużenie terminu na składanie takich uwag. W art. 20 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wska­ zano, że zainteresowane strony mogą uzyskać szczegó­ łowe informacje leżące u podstaw istotnych faktów i ustaleń, w oparciu o które wprowadzono środki tymczasowe. W tym zakresie Komisja zwykle przekazuje wymienione informacje wszystkim zainteresowanym stronom postępowania od momentu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe oraz wyznacza okres, w którym strony mogą przedstawić uwagi doty­ czące takich informacji. Praktyka ta znalazła odzwiercied­ lenie w przedmiotowym postępowaniu. W odniesieniu do okresu, w którym strony powinny przedstawić uwagi, rozporządzenie podstawowe nie określa jego dopusz­ czalnej długości. W ramach omawianego postępowania uznano, że należy wyznaczyć okres wynoszący szesna­ ście dni (przedłużony następnie do siedemnastu dni) zważywszy na złożoność postępowania oraz koniecz­ ność przestrzegania wymogu określonego w art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego antysubsydyjnego, zgodnie z którym dochodzenie powinno zostać zakoń­ czone w trzynaście miesięcy od wszczęcia postępowania. Po ujawnieniu ustaleń tymczasowych wynikających z prowadzonego równolegle postępowania antysubsydyj­ nego rząd USA zgłosił uwagi w sprawie stawki cła okre­ ślonej dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”. W odniesieniu do stawki cła określonej dla przedsię­ biorstw USA, które nie zgłosiły się i nie współpracowały podczas dochodzenia, tymczasowa stawka cła została wyznaczona na poziomie niższego z najwyższych margi­ nesów subsydiowania lub najwyższych marginesów szkody ustalonych dla objętych próbą współpracujących producentów eksportujących. Ta sama metoda została zastosowana w postępowaniu antydumpingowym. Wyznaczona w ten sposób stawka cła antydumpingo­ wego została określona w art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych („wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa” stawka wynosząca 182,4 EUR za tonę).

(5)

1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe

(1)

Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 193/2009 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczaso­ wych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjed­ noczonych Ameryki („USA” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”). W wyniku równoległe prowadzonego postępowania antysubsydyjnego, Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 194/2009 (3), tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 1.2. Dalsza procedura

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 66 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji BAS 650 F do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5369) (1)

 • Dz. U. L179 - 64 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

 • Dz. U. L179 - 62 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)

 • Dz. U. L179 - 61 z 200910.7.2009

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować przewodniczącym Komisji na lata 2009–2014

 • Dz. U. L179 - 60 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 58 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 57 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L179 - 56 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L179 - 54 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L179 - 52 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 1 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.