Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)

Data ogłoszenia:2009-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 62

Strona 1 z 2
L 179/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/22/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5251)


(Jedynie tekst w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim jest autentyczny)

(2009/533/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Irlandia jest związana aktem podstawo­ wym, a tym samym niniejszą decyzją.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE (1), a w szczególności jej art. 23 i art. 35 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje: W świetle doświadczenia zdobytego od momentu uruchomienia funduszu konieczne jest wydłużenie okresu kwalifikowalności programów rocznych, aby umożliwić państwom członkowskim skuteczne wdra­ żanie funduszu oraz dostosowanie harmonogramu przedstawienia ostatecznego sprawozdania w sprawie realizacji programu rocznego. Konieczne jest również dostosowanie procedury przed­ kładania zmienionych programów rocznych przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską, Zjednoczone Królestwo jest związane aktem podstawowym, a tym samym niniejszą decyzją. Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed­ noczonego Królestwa i Irlandii, dołączonego do Traktatu

(5)

Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest związana niniejszą decyzją ani nie podlega jej stosowa­ niu.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu „Solidarność i zarządzanie przepły­ wami migracyjnymi”,

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji Komisji 2008/22/WE (2) wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) artykuł 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(3)

(4)

„1. W celu zmiany programu rocznego zatwierdzonego przez Komisję zgodnie z art. 20 ust. 5 aktu podstawowego dane państwo członkowskie przedkłada Komisji zmieniony projekt programu rocznego najpóźniej trzy miesiące przed końcem okresu kwalifikowalności. Komisja sprawdza i w jak najszybszym terminie zatwierdza zmieniony program zgodnie z procedurą określoną w art. 20 ust. 5 aktu podsta­ wowego.”;

(2) Dz.U. L 7 z 10.1.2008, s. 1.

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

10.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/63

2) w załączniku 5 w części A w ppkt 4.1 słowa „Lista procedur odzyskania środków, które na dzień 30 czerwca roku N + 2 są w toku (N = rok programu rocznego)” zastępuje się słowami „Lista procedur odzyskania środków sześć miesięcy po upływie terminu kwalifikowalności wydatków”;

roczne państw członkowskich. Okres kwalifikowalności trwa najpóźniej do dnia upływu terminu przedkładania sprawozdania końcowego z realizacji programu roczne­ go.”. Artykuł 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 179 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 66 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia substancji BAS 650 F do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5369) (1)

 • Dz. U. L179 - 64 z 200910.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/457/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji Rady 2007/435/WE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5257)

 • Dz. U. L179 - 61 z 200910.7.2009

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować przewodniczącym Komisji na lata 2009–2014

 • Dz. U. L179 - 60 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 58 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L179 - 57 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L179 - 56 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L179 - 54 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające po raz 109. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L179 - 52 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 26 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 599/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L179 - 1 z 200910.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 598/2009 z dnia 7 lipca 2009 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.