Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 18 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające na 2008 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (1)

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 18 POZ 1

Strona 1 z 145
22.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca 2008 r. ustanawiające na 2008 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenia dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, określany jako „wykaz Procom”, jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny, aby można było porównać dane pomiędzy państwami członkowskimi. Wykaz Prodcom musi być aktualizowany, należy zatem stworzyć wykaz na 2008 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2), Artykuł 1

(5) (6)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadziły badanie produkcji przemysłowej. Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkty przemysłowe podlegające badaniu. Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zestawienie między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Wykaz Prodcom na 2008 r. jest określony w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

L 18/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

22.1.2009

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2008 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

NACE 07.10: Górnictwo rud żelaza 07.10.10.00 Rudy żelaza i koncentraty, z wyłączeniem pirytów prażonych 2601.1 kg S

NACE 07.29: Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 07.29.11.00 07.29.12.00 07.29.13.00 07.29.14.00 07.29.15.00 07.29.19.00 Rudy i koncentraty miedzi Rudy i koncentraty niklu Rudy i koncentraty glinu Rudy i koncentraty metali szlachetnych Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych 2603 2604 2606 2616 2607 + 2608 + 2609 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617 kg kg kg kg kg kg S S S S S S

NACE 08.11: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.11.11.33 08.11.11.36 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony Marmur i trawertyn pocięty jedynie na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty Ekausyna i kamienie wapienne pozostałe, budowlane lub pomnikowe Granit surowy lub wstępnie obrobiony Granit pocięty na prostokątne bloki lub płyty Piaskowiec Porfir, bazalt, kwarcyty i pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie obrobione lub tylko pocięte, z wyłączeniem kamienia wapiennego pomnikowego lub budowlanego, o ciężarze 2,5 lub większym, granitu i piaskowca Gips i anhydryt Topnik wapienny, wapień i pozostałe kamienie wapienne w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu, z wyłączeniem agregatów tłucznia wapiennego lub kamieni wapiennych wymiarowych Kreda Dolomit surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, z wyłączeniem kalcynowanych, kruszonych agregatów tłucznia dolomitowego Łupek surowy; wstępnie obrobiony lub tylko pocięty w prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty 2515.11 2515.12 kg kg T T

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 18 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.