Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 22

L 180/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

Wirus ten objęty jest hasłem „Grypa”, zamieszczonym już w pkt 2.1 załącznika I do decyzji 2000/96/WE. Jednak ze względu na potencjał wirusa do wywołania pandemii oraz potrzebę natychmiastowej i skutecznej koordynacji pomiędzy Wspólnotą i państwami człon­ kowskimi w tym zakresie wirus ten powinien zostać wymieniony z nazwy jako jeden z możliwych typów wirusa grypy. Konkretny wpis pozwala z kolei na przy­ jęcie szczególnej definicji przypadku zgodnie z decyzją Komisji 2002/253/WE z dnia 19 marca 2002 r. ustana­ wiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), co umożliwia lepsze ukierunkowanie przepływu informacji w ramach sieci wspólnotowej na mocy art. 4 decyzji nr 2119/98/WE.

(1)

Decyzja Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wymienia choroby zakaźne, które mają być objęte nadzorem epidemiolo­ gicznym w sieci wspólnotowej, w tym m.in. „choroby, którym zapobiega szczepienie”. Kategorią tą objęte są choroby, dla których dostępne są już szczepionki, oraz inne, dla których opracowanie i wyprodukowanie szcze­ pionki we względnie krótkim czasie jest możliwe ze względu na dostępność wiedzy naukowej i technicznej.

(5)

W decyzji Komisji 2009/363/WE z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/253/WE ustanawia­ jącą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaź­ nych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) wpro­ wadzono już szczególną definicję przypadku dla grypy A(H1N1) do załącznika do decyzji 2002/253/WE. Konieczne jest zatem nadanie tej decyzji mocy wstecznej w celu dopilnowania, aby miała ona zastosowanie od tego samego dnia co decyzja 2009/363/WE.

(2)

W Ameryce Północnej pojawił się ostatnio nowy zjadliwy wirus grypy, który – jak odnotowano – przenosi się z człowieka na człowieka i który rozprzestrzenił się już na kilka państw członkowskich. Ponieważ istnieje poważne ryzyko, że ta nowa sytuacja epidemiologiczna przerodzi się w pandemię grypy, Światowa Organizacja Zdrowia uznała chorobę wywoływaną tym wirusem za zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzyna­ rodowym zgodnie z Międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (2005).

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Nowa choroba powinna zostać zaklasyfikowana do kate­ gorii „choroby, którym zapobiega szczepienie”, ponieważ, mimo iż obecnie nie jest dostępna szczepionka, która mogłaby jej zapobiec, ze względu na dostępność wiedzy naukowej i technicznej szczepionkę taką można będzie opracować i wyprodukować, jak tylko szczep wirusa zostanie ostatecznie zidentyfikowany.

W pkt 2.1 załącznika I do decyzji 2000/96/WE termin „Grypa” zastępuje się terminem „Grypa, w tym grypa A(H1N1)”.

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 30 kwietnia 2009 r.

(3) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, s. 44. (4) Dz.U. L 110 z 1.5.2009, s. 58.

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50.

11.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/23

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 200911.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (  Dz.U. L 128 z 27.5.2009)

 • Dz. U. L180 - 24 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy A(H1N1) do sieci wspólnotowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) (1)

 • Dz. U. L180 - 20 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5373)

 • Dz. U. L180 - 18 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314) (1)

 • Dz. U. L180 - 16 z 200911.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L180 - 15 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

 • Dz. U. L180 - 5 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L180 - 3 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L180 - 1 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.