Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 5

Niezwolnione kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, ulegają przepadkowi i zatrzymywane są w charakterze opłat celnych. Artykuł 6 Świadectwa autentyczności i pozwolenia na przywóz są ważne przez trzy miesiące od daty ich wydania. Jednakże termin ich ważności nie może wygasać później niż 30 czerwca następującego po dniu wydania. Artykuł 7 1. Świadectwa autentyczności, o których mowa w art. 4, sporządzane są w jednym oryginalnym egzemplarzu i co najmniej jednej kopii, zgodnie ze wzorem w załączniku III. Formularze mają wymiary około 210 × 297 mm, a gramatura papieru nie może wynosić mniej niż 40g/m2. 2. Formularze są drukowane i wypełniane w jednym z języków urzędowych Wspólnoty; mogą być one również drukowane i wypełniane w języku urzędowym Chile. 3. Świadectwa autentyczności mają kolejne, indywidualne numery serii nadawane przez organy wydające określone w art. 8. Kopie posiadają taki sam numer jak oryginał. 4. Oryginał i kopie świadectwa autentyczności mogą być wypełnione pismem drukowanym lub odręcznym. W tym ostatnim przypadku muszą one być wypełnione czarnym atra­ mentem i wielkimi literami. 5. Świadectwa autentyczności są ważne tylko wtedy, jeśli zostały należycie wypełnione i zatwierdzone przez organ wyda­ jący, o którym mowa w art. 8.


(1) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, s. 5.

11.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/7

Świadectwa autentyczności uważa się za należycie zatwier­ dzone, gdy zawierają datę i miejsce wydania i gdy noszą pieczęć organu wydającego oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania świadectw. Pieczęć może być zastąpiona pieczęcią wydrukowaną na orygi­ nale świadectwa autentyczności i jego kopiach. Artykuł 8 1. Organ upoważniony przez Chile do wydawania świadectw autentyczności (zwany dalej „organem wydającym”), określony w załączniku IV, musi: a) zobowiązać się do weryfikacji pozycji na świadectwie auten­ tyczności; b) zobowiązać się do przesyłania Komisji co najmniej raz w tygodniu wszelkich informacji umożliwiających kontrolo­ wanie pozycji na świadectwie autentyczności. 2. Komisja może dokonać przeglądu załącznika IV w przypadku, gdy organ wydający nie jest już uznawany, gdy nie wypełnia on jednego z obowiązków na nim spoczywających lub gdy zostaje wyznaczony nowy organ wydający. Artykuł 9 Komisja przekazuje właściwym organom państw członkowskich dostarczone jej przez organ w Chile wzory odcisków pieczęci stosowanych przez organ wydający oraz nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania świadectw autentyczności. Artykuł 10 1. W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję: a) nie później niż dnia 31 sierpnia po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfo­ wego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na

przywóz w poprzednim okresie obowiązywania przywozo­ wego kontyngentu taryfowego; b) nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, objętych niewyko­ rzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz i odpowiadających różnicy między ilościami wpisa­ nymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które wydano te pozwolenia. 2. Nie później niż dnia 31 października po zakończeniu każdego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów rzeczywiście dopuszczonych do swobod­ nego obrotu w poprzednim okresie obowiązywania przywozo­ wego kontyngentu taryfowego. Jednakże, począwszy od okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego zaczynającego się w dniu 1 lipca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 200911.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (  Dz.U. L 128 z 27.5.2009)

 • Dz. U. L180 - 24 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy A(H1N1) do sieci wspólnotowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) (1)

 • Dz. U. L180 - 22 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457) (1)

 • Dz. U. L180 - 20 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5373)

 • Dz. U. L180 - 18 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314) (1)

 • Dz. U. L180 - 16 z 200911.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L180 - 15 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

 • Dz. U. L180 - 3 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L180 - 1 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.