Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 5

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

L 180/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2009

ZAŁĄCZNIK VI Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (ilości niewykorzystane) — rozporządzenie (WE) nr 610/2009 Państwo członkowskie: … Zastosowanie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 610/2009 Ilości produktów, dla których pozwolenia na przywóz nie zostały wydane Od: … do: …

Ilości niewykorzystane (kilogramy masy produktu)


Nr porządkowy

Kategoria lub kategorie produktów (1)

09.4181

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK VII Powiadomienie o ilości produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu — rozporządzenie (WE) nr 610/2009 Państwo członkowskie: … Zastosowanie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 610/2009 Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu Od: … do: … (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego)

Ilości wprowadzone do swobodnego obrotu (kilogramy masy produktu)

Nr porządkowy

Kategoria lub kategorie produktów (1)

09.4181

(1) Kategoria lub kategorie produktów zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

11.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/13

ZAŁĄCZNIK VIII Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2003 (Dz.U. L 43 z 18.2.2003, s. 26) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, s. 10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, s. 30) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 (Dz.U. L 133 z 25.5.2007, s. 13) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2008 (Dz.U. L 102 z 12.4.2008, s. 17) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2008 (Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 37) Tylko art. 1 i załącznik I Tylko art. 9 Tylko art. 5 i załącznik V

L 180/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2009

ZAŁĄCZNIK IX Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1 Artykuły 2–9 Artykuł 9a — Artykuł 10 ust. 1 Artykuł 10 ust. 2 Załącznik I Załącznik IA Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI — —

Artykuł 1 Artykuły 2–9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 — Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Załącznik VII Załącznik VIII Załącznik IX

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 180 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 200911.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2009 z dnia 26 maja 2009 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój (  Dz.U. L 128 z 27.5.2009)

 • Dz. U. L180 - 24 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy A(H1N1) do sieci wspólnotowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) (1)

 • Dz. U. L180 - 22 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/96/WE w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5457) (1)

 • Dz. U. L180 - 20 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/456/WE ustanawiającą zasady wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich, zasad zarządzania administracyjnego i finansowego oraz kryteriów kwalifikowalności wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5373)

 • Dz. U. L180 - 18 z 200911.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314) (1)

 • Dz. U. L180 - 16 z 200911.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. dotycząca wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich

 • Dz. U. L180 - 15 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1276/2008 w sprawie monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty

 • Dz. U. L180 - 3 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L180 - 1 z 200911.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.