Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 181 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. ustalająca podział na poszczególne lata według państw członkowskich kwot, o których mowa w art. 69 ust. 2a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, i zmieniająca decyzję Komisji 2006/636/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5307)

Data ogłoszenia:2009-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 181 POZ 49

Strona 1 z 2
14.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2009 r. ustalająca podział na poszczególne lata według państw członkowskich kwot, o których mowa w art. 69 ust. 2a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, i zmieniająca decyzję Komisji 2006/636/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5307) (2009/545/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

gólne lata wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE z dnia 12 września 2006 r. ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnoto­ wego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W związku z wprowadzeniem nowych zasad modulacji, ustanowionych rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolni­ ków (2), decyzję Komisji 2006/410/WE (3) zastąpiono decyzją Komisji 2009/379/WE z dnia 11 maja 2009 r. określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (4). W związku ze zwiększeniem kwot całkowitych środków na zobowiązania o 600 mln EUR oraz o 420 mln EUR, odpowiednio, na lata 2009 i 2010, o którym zadecydo­ wano w ramach porozumienia w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej (EERP), decyzję Rady nr zmieniono decyzją Rady 2006/493/WE (5) 2009/434/WE (6). Aby zapewnić spójność, kwoty te należy ustalić według państw członkowskich przy pomocy obowiązujących kryteriów przydziału. W związku z przyjęciem decyzji 2009/379/WE i decyzji 2009/434/WE należy dostosować kwoty udostępnione na rzecz EFRROW i dodać je do podziału na poszcze­

Artykuł 1 Kwotę, o której mowa w art. 69 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, ustala się w podziale na lata oraz według państw członkowskich w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżeto­ wego 2009. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

277 z 21.10.2005, s. 1. 30 z 31.1.2009, s. 16. 163 z 15.6.2006, s. 10. 117 z 12.5.2009, s. 10. 195 z 15.7.2006, s. 22. 144 z 9.6.2009, s. 25.

(7) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32.

L 181/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2009

ZAŁĄCZNIK I Podział według państw członkowskich kwot, o których mowa w art. 69 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005:

(ceny bieżące w EUR) 2009 2010

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Razem

2 220 000 19 500 000 21 000 000 1 740 000 50 340 000 5 340 000 15 780 000 24 720 000 44 880 000 35 520 000 56 520 000 1 200 000 7 800 000 13 020 000 600 000 28 440 000 600 000 2 280 000 27 180 000 98 700 000 26 940 000 59 820 000 6 780 000 14 700 000 14 580 000 12 420 000 7 380 000 600 000 000

1 554 000 13 650 000 14 700 000 1 218 000 35 238 000 3 738 000 11 046 000 17 304 000 31 416 000 24 864 000 39 564 000 840 000 5 460 000 9 114 000 420 000 19 908 000 420 000 1 596 000 19 026 000 69 090 000 18 858 000 41 874 000 4 746 000 10 290 000 10 206 000 8 694 000 5 166 000 420 000 000

14.7.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 181 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 57 z 200914.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2000/57/WE w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5515) (1)

 • Dz. U. L181 - 53 z 200914.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. wyłączająca poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Niderlandach z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5381) (1)

 • Dz. U. L181 - 39 z 200914.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom do wnętrz (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4453) (1)

 • Dz. U. L181 - 27 z 200914.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4452) (1)

 • Dz. U. L181 - 26 z 200914.7.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 25 z 200914.7.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L181 - 16 z 200914.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2005/94/WE w odniesieniu do zatwierdzania grup drobiu i grup innych ptaków żyjących w niewoli pod względem grypy ptaków oraz dodatkowych zapobiegawczych środków ochrony biologicznej w takich grupach (1)

 • Dz. U. L181 - 14 z 200914.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L181 - 8 z 200914.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L181 - 1 z 200914.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 613/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.