Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Data ogłoszenia:2009-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 1

15.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz 20 000 ton, wyrażonych jako masa produktu, o numerze porządkowym 09.4449, wysokiej jakości wołowiny świeżej, schłodzonej lub zamrożonej, oznaczonej kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91. 2. Cło na przywóz dla kontyngentu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0 %. 3. Rok kontyngentowy trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Artykuł 2 Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza Komisja zgodnie z art. 144 i art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

W świetle zainteresowania Wspólnoty rozwijaniem harmonijnych stosunków handlowych z państwami trze­ cimi należy ustanowić przepis otwierający wspólnotowy kontyngent taryfowy na przywóz 20 000 ton wysokiej jakości wołowiny świeżej, schłodzonej lub zamrożonej, stanowiący środek autonomiczny. Zgodnie z art. 144 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiają­ cego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1) w związku z art. 4 tego rozporządzenia, kontyngenty taryfowe na produkty objęte niniejszym rozporządzeniem są otwierane i administrowane przez Komisję na podstawie szczegółowych przepisów przyję­ tych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 tego rozporządzenia,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 63 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L182 - 33 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174) (1)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L182 - 25 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

 • Dz. U. L182 - 4 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L182 - 2 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.