Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Data ogłoszenia:2009-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 25

Strona 1 z 4
15.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148, w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Aby zapewnić stały przywóz, należy podzielić każdy okres obowiązywania przywozowego kontyngentu tary­ fowego na kilka podokresów.

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 617/2009 (2) otwarto wieloletni autonomiczny przywozowy kontyngent tary­ fowy na przywóz 20 000 ton wołowiny wysokiej jakości. Artykuł 2 wymienionego rozporządzenia stanowi, że kontyngentem taryfowym administruje Komisja zgodnie z art. 144 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy zatem przyjąć szczegółowe zasady administrowania wymienionym kontyngentem. Kontyngentem administruje się za pomocą pozwoleń na przywóz. Należy zatem ustanowić zasady dotyczące skła­ dania wniosków i informacji, jakie należy umieścić we wnioskach oraz w pozwoleniach. Jeżeli to konieczne, można tego dokonać w drodze odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym usta­ leniu refundacji dla produktów rolnych (3) oraz rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 382/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (4). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (5) określa szczegółowe zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wniosko­ dawców i wydawania pozwoleń na przywóz. Rozporzą­ dzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostat­ niego dnia okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 należy stosować w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydanych w ramach kontyngentu objętego rozporządzeniem (WE) nr 617/2009 bez uszczerbku dla warunków uzupełniających ustanowio­ nych w niniejszym rozporządzeniu.

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3. Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10. Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

Wprowadzenie do obrotu produktów przywiezionych w ramach kontyngentu objętego rozporządzeniem (WE) nr 617/2009 podlega obowiązkowi przedłożenia świa­ dectwa autentyczności wydanego przez właściwy organ kraju trzeciego dokonującego wywozu. Wydanie takich świadectw autentyczności powinno gwarantować, że przywożone produkty kwalifikuje się jako wołowinę wysokiej jakości, jak określono w niniejszym rozporzą­ dzeniu. Należy ustalić formę i układ tych świadectw autentyczności oraz procedury ich stosowania. Świa­ dectwa powinny być wydawane przez organy krajów trzecich, które udzielają niezbędnych gwarancji w celu zapewnienia właściwego stosowania tych ustaleń.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 617/2009 stanowi, że przywo­ zowy kontyngent taryfowy otwiera się z dniem 1 sierpnia 2009 r. Niniejsze rozporządzenie powinno się zatem stosować od tej samej daty.

(2)

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 63 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L182 - 33 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174) (1)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L182 - 4 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L182 - 2 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.