Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 33

Strona 1 z 21
15.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/33

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/548/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wypełnienia zobowiązań zawartych w art. 13–19 dyrek­ tywy 2009/28/WE.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo­ wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja powinna przyjąć schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawial­ nych, obejmujący minimalne wymagania określone w załączniku VI do tej dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przyjmuje się schemat krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Dyrektywa 2009/28/WE zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Plany te mają określać dla danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odna­ wialnych w transporcie, elektroenergetyce oraz ciepłow­ nictwie i chłodnictwie w 2020 r. – uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii – oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych, w tym współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, zaplanowane transfery statystyczne lub wspólne projekty, krajowe strategie ukie­ runkowane na rozwój istniejących zasobów biomasy i mobilizację nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

L 182/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2009

ZAŁĄCZNIK SPIS TREŚCI

Strona

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9.

Streszczenie krajowej polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przewidywane końcowe zużycie energii w latach 2010–2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cele i kursy dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy cel ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cele i kursy sektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środki służące osiągnięciu celów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd wszystkich polityk i środków w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Szczegółowe środki służące wypełnieniu zobowiązań zawartych w art. 13, 14, 16, 17 i 21 dyrektywy 2009/28/WE . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 63 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

 • Dz. U. L182 - 31 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L182 - 25 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

 • Dz. U. L182 - 4 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L182 - 2 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.