Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

Data ogłoszenia:2009-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 63

15.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/63

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2009 r. mianująca przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (2009/549/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

obowiązującego od dnia 11 czerwca 2009 r. Komisja jest odpowiedzialna za mianowanie tych przedstawicieli porządku publicznego. Członkowie rady nadzorczej EFRAG są powoływani przez zgromadzenie ogólne EFRAG.


(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1) komitet techniczny rachunkowości powinien zapewniać Komisji wsparcie i wiedzę fachową w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości. Rolę tego komitetu technicznego rachunkowości spełnia Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finan­ sowej (EFRAG). EFRAG została powołana w 2001 r. przez europejskie organizacje reprezentujące emitentów papierów warto­ ściowych, inwestorów oraz przedstawicieli zawodów księgowych. Po zreformowaniu struktury zarządzania EFRAG w skład Rady Nadzorczej EFRAG wchodzi czterech przedstawi­ cieli porządku publicznego specjalnie wybranych na podstawie ich doświadczenia w dziedzinie porządku publicznego na szczeblu krajowym lub europejskim. Zgodnie z sekcją 3.2 załącznika 1 do statutu EFRAG

Po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatur (2) Komisja wybrała jednego kandydata, który ma zostać mianowany na przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej EFRAG,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Komisja niniejszym mianuje pana Pedra SOLBESA na przedsta­ wiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2) Dz.U. C 74 z 28.3.2009, s. 61.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 182 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 33 z 200915.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5174) (1)

 • Dz. U. L182 - 31 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe, w wodach WE obszaru Vb i wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L182 - 25 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

 • Dz. U. L182 - 4 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L182 - 2 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 1 z 200915.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.