Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 183 POZ 1

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie planowanej na rok 2009 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityk zatrudnienia państw członkowskich

Data ogłoszenia:2009-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 183 POZ 1

Strona 1 z 38
15.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE RADY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie planowanej na rok 2009 aktualizacji ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty oraz w sprawie realizacji polityk zatrudnienia państw członkowskich (2009/531/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99 ust. 2 i art. 128 ust. 4,


(3)

pejska uzgodniła pewną liczbę konkretnych działań i wezwała państwa członkowskie do ich zakończenia przed upływem określonych terminów. Zgodnie z konkluzjami wiosennego szczytu Rady Euro­ pejskiej z 2006 r. państwa członkowskie co roku przed­ stawiają sprawozdania z realizacji krajowych programów reform (dalej „sprawozdania z realizacji”). Na podstawie analizy dokonanej przez Komisję w 2007 i 2008 r. przedstawiono poszczególnym państwom członkowskim kilka zaleceń. Aby umożliwić spójną i zintegrowaną realizację strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zalecenia te zostały przyjęte w formie jednego dokumentu. Podejście to odzwierciedlało zinte­ growaną strukturę KPR i sprawozdań z ich realizacji oraz pozwala zapewnić niezbędną spójność wytycznych w sprawie zatrudnienia z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, o których mowa w art. 99 ust. 2 Traktatu, zgodnie z tym, co podkreślono w jego art. 128 ust. 2. Na wiosennym posiedzeniu w 2008 r. Rada Europejska rozpoczęła drugi cykl odnowionej strategii lizbońskiej, który zostanie zakończony w 2010 r. W dniu 14 maja 2008 r. Rada przyjęła zalecenie 2008/390/WE w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2008–2010) (3), w dniu 15 lipca 2008 r. – decyzję 2008/618/WE dotyczącą wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (4), które razem tworzą obecne zintegro­ wane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając konkluzje Rady w dniach 13 i 14 marca 2009 r., Europejskiej obradującej

(4)

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W dniu 12 lipca 2005 r. Rada przyjęła zalecenie 2005/601/WE w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008) (1) oraz decyzję 2005/600/WE w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkow­ skich (2), które razem tworzą „Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Wezwano państwa członkowskie, aby w krajowych programach reform (dalej „KPR”) uwzględniały Zintegro­ wane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Na wiosennych posiedzeniach w 2006, 2007 i 2008 r. Rada Europejska określiła i potwierdziła cztery prioryte­ towe obszary działań (badania i rozwój oraz innowacje, otoczenie biznesu, możliwości zatrudnienia oraz zinte­ growana polityka energetyczna i infrastrukturalna), które stanowią filary odnowionej strategii lizbońskiej. W odniesieniu do każdego z tych obszarów Rada Euro­

(6)

(2)

(1) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 28. (2) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, s. 21.

(3) Dz.U. L 137 z 27.5.2008, s. 13. (4) Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 47.

L 183/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2009

(7)

Następnie państwa członkowskie potwierdziły, zaktuali­ zowały lub sporządziły nowe KPR, które przedłożyły Komisji do października 2008 r., wraz ze sprawozda­ niem z realizacji. W celu wzmocnienia koordynacji reform i usprawnienia procesu wielostronnego nadzoru w Radzie na wiosennym posiedzeniu w 2008 r. Rada Europejska zwróciła się do państw członkowskich z prośbą o przedstawienie w ich KPR i rocznych spra­ wozdaniach z realizacji szczegółowych i konkretnych działań podejmowanych w poszczególnych obszarach polityki w związku ze zintegrowanymi wytycznymi, zale­ ceniami skierowanymi do poszczególnych państw, a także punktami wymagającymi szczególnej uwagi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 183 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.