Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 626/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2009-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 16

Strona 1 z 3
L 185/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 626/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI


(1)

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody dla wszczęcia częścio­ wego przeglądu okresowego, Komisja opublikowała zawiadomienie (zwane dalej „zawiadomieniem o wszczęciu postępowania”) (3) i wszczęła dochodzenie, którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu w danym przypadku. 1.2. Strony, których dotyczy dochodzenie

(6)

Komisja oficjalnie powiadomiła HEG oraz przedstawicieli kraju wywozu, a także przemysł wspólnotowy, o wszczęciu przeglądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie swoich opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie. Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie. Komisja również zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informa­ cje, jakie uznała za niezbędne dla celów określenia dumpingu, oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną w siedzibie HEG w Bhopal, Indie. 1.3. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(7)

W następstwie dochodzenia („dochodzenie pierwotne”) Rada rozporządzeniem (WE) nr 1629/2004 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii. 1.1. Wszczęcie przeglądu okresowego

(8)

(2)

Na wniosek Hindustan Electro Graphite Limited („HEG” lub „przedsiębiorstwo”), indyjskiego producenta eksportu­ jącego, w odniesieniu do którego stosuje się obowiązu­ jące środki antydumpingowe, wszczęto zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego częściowy przegląd okresowy wyżej wymienionego rozporządzenia. Częściowy przegląd okresowy został wszczęty na podstawie dowodów prima facie przedłożonych Komisji przez przedsiębiorstwo, z których wynika, że okoliczno­ ści, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki, uległy zmianie i że zmiany te mają charakter trwały. We wniosku producent eksportujący utrzymuje, że obni­ żono koszt produkcji produktu objętego postępowaniem w wyniku poprawy wydajności produkcji od czasu dochodzenia pierwotnego oraz że przedsiębiorstwu udało się znacząco zwiększyć ceny eksportowe. Dlatego też zdaniem przedsiębiorstwa dalsze stosowanie środków na obecnym poziomie, ustalonym na podstawie wcześ­ niej określonego poziomu dumpingu, nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

(9)

Dochodzenie objęło okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. (zwany dalej „okresem objętym dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). 2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM ORAZ

PRODUKT PODOBNY

2.1. Produkt objęty postępowaniem Produkt objęty bieżącym przeglądem jest tożsamy z produktem objętym dochodzeniem pierwotnym, tzn. są to elektrody grafitowe, w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, o pozornym ciężarze właściwym 1,65 g/cm3 lub większym oraz o oporności elektrycznej 6,0 μΩ.m lub mniejszej, objęte kodem CN ex 8545 11 00, oraz złączki stosowane do takich elek­ trod, objęte kodem CN ex 8545 90 90, przywożone razem lub osobno i pochodzące z Indii. 2.2. Produkt podobny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 24 z 200917.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie środków C 52/07 (ex NN 64/07) przyznanych przez Hiszpanię na Program pomocy na rzecz przemysłu tekstylnego i odzieżowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2017) (1)

 • Dz. U. L185 - 23 z 200917.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L185 - 21 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L185 - 19 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (wersja ujednolicona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.