Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie środków C 52/07 (ex NN 64/07) przyznanych przez Hiszpanię na Program pomocy na rzecz przemysłu tekstylnego i odzieżowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2017) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 24

Strona 1 z 14
L 185/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie środków C 52/07 (ex NN 64/07) przyznanych przez Hiszpanię na Program pomocy na rzecz przemysłu tekstylnego i odzieżowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2017)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/553/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


w dniu 9 kwietnia 2008 r. W piśmie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Komisja wezwała do udzielenia wyjaśnień, na co władze hiszpańskie udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 30 maja 2008 r. Komisja przekazała władzom hiszpań­ skim uwagi zainteresowanych osób trzecich w dniu 6 maja 2008 r., na co władze udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 12 czerwca 2008 r.

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W dniu 11 września 2008 r. odbyło się spotkanie przed­ stawicieli różnych ministerstw hiszpańskich oraz Komisji. W piśmie z dnia 17 września 2008 r. władze hiszpańskie przedstawiły informacje uzupełniające. W dniach 3 października 2008 r. oraz 19 lutego 2009 r. Komisja za pomocą poczty elektronicznej wezwała do udzielenia dodatkowych informacji, na co władze hisz­ pańskie udzieliły odpowiedzi w dniach 21 października 2008 r. oraz 20 lutego 2009 r. 2. OPIS BENEFICJENTA I ŚRODKÓW POMOCY 2.1. Cele hiszpańskiego programu na rzecz prze­ mysłu tekstylnego

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1)

W dniu 5 lipca 2006 r. do Komisji wpłynęła skarga dotycząca programu pomocy na rzecz przemysłu tekstyl­ nego realizowanego przez Hiszpanię („Plan de apoyo al sector textil y de la confección”), zwanego dalej „pro­ gramem na rzecz przemysłu tekstylnego”.

(6)

(2)

Pismem z dnia 1 sierpnia 2006 r. Komisja wezwała władze hiszpańskie do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wspomnianego programu na rzecz przemysłu tekstylnego, zaś władze hiszpańskie udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 29 września 2006 r., zarejestrowanym w dniu 2 października 2006 r.

Program na rzecz przemysłu tekstylnego to program, który ma na celu udzielanie pomocy przedsiębiorstwom z branży tekstylnej w zakresie dostosowania się do pełnej liberalizacji handlu tekstyliami, a także zwiększenia ich konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby przedsiębiorstw i miejsc pracy w sektorze. Jego celem było również ograniczanie nega­ tywnych skutków liberalizacji handlu produktami tekstyl­ nymi oraz odzieżowymi dla pracowników i całych obszarów działalności. Program obejmował środki skierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw w takich obszarach jak: badania tech­ niczne, projekty innowacyjne oraz promocja wywozu; inne środki skierowane były w większym stopniu na elementy szkolenia i zatrudnienia, przynosząc równocześnie pośrednio korzyści przedsiębiorstwom, oraz na przywrócenie działalności przemysłowej w regionach dotkniętych procesem przenoszenia produkcji za granicę przez przedsiębiorstwa działające w tym sektorze.

(7)

(3)

W dniu 13 listopada 2007 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające. Po ogłoszeniu wszczęcia postępowania Komisja otrzymała uwagi od dwóch zain­ teresowanych osób trzecich pragnących zachować anoni­ mowość, odpowiednio w dniu 22 lutego 2008 r. oraz

(1) Dz.U. C 239 z 11.10.2007, s. 12.

17.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/25

2.2. Beneficjenci

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 185 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 23 z 200917.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L185 - 21 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L185 - 19 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 16 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 626/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L185 - 1 z 200917.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (wersja ujednolicona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.