Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 186 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (wersja przekształcona)

Data ogłoszenia:2009-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 186 POZ 1

Strona 1 z 47
17.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) nr 612/2009 z dnia 7  lipca  2009  r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych

(wersja  przekształcona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady  (WE) nr  1234/2007 z  dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację ryn­ ków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o  jednolitej wspólnej orga­ nizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 170 i 192 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

Wprowadzenie w  życie Porozumienia w  sprawie Rolnic­ twa (4) Rundy Urugwajskiej uzależnia, zgodnie z ogólną zasadą, przyznanie refundacji od wymogu dotyczącego pozwolenia na wywóz obejmującego wcześniejsze wyzna­ czenie refundacji. Jednakże dostawy we Wspólnocie dla or­ ganizacji międzynarodowych  i  sił zbrojnych, dostawy prowiantu oraz wywóz małych ilości mają charakter szcze­ gólny  i  niewielkie znaczenie ekonomiczne. Z  tych powo­ dów został przewidziany specjalny system bez pozwoleń na wywóz, mający na celu ułatwienie takich czynności wy­ wozu i unikanie nadmiernych obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych i właściwych organów.

Rozporządzenie Komisji  (WE) nr  800/1999 z  dnia 15  kwietnia  1999  r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Do rozporządzenia mają być wprowadzone dalsze zmiany. Dla zachowania przejrzystości rozpo­ rządzenie to powinno zostać przekształcone. Ogólne zasady ustanowione przez Radę przewidują wypła­ tę refundacji po przedstawieniu dowodu, że produkty zo­ stały wywiezione ze Wspólnoty. Uprawnienie do refundacji nabywa się z  chwilą, gdy produkty opuszczają Wspólnotę, podczas gdy stosuje się jednolitą stawkę refun­ dacji dla wszystkich państw trzecich. W  przypadku gdy stawka refundacji jest zróżnicowana ze względu na miej­ sce przeznaczenia produktów, uprawnienie do refundacji jest uzależnione od przywozu do kraju trzeciego.

(2)

W rozumieniu niniejszego rozporządzenia za dzień wywo­ zu uważa się dzień, w którym organy celne przyjmują do­ kument, w którym zgłaszający oświadcza wolę dokonania wywozu produktów, w  odniesieniu do których wnosi o skorzystanie z refundacji wywozowej. Dokument ten ma na celu zwrócenie uwagi, w szczególności uwagi organów celnych, na fakt, że dana czynność jest przeprowadzana z pomocą środków finansowych Wspólnoty, w celu prze­ prowadzenia przez te organy odpowiednich kontroli. Od momentu tego przyjęcia produkty pozostają pod dozorem celnym do czasu ich faktycznego wywozu. Data ta służy za podstawę ustalenia ilości, rodzaju  i  cech wywożonego produktu.

(5)

W przypadku wysyłki luzem lub wysyłki jednostek niestandardowych przyjmuje się, że dokładna masa netto produktów może być znana dopiero po załadunku na śro­ dek transportu. W  takiej sytuacji należy określić w  zgło­ szeniu wywozowym masę tymczasową.

(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, s. 11. (3)  Zob. załącznik XIX.

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 22.

L 186/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

17.7.2009

W odniesieniu do pojęcia „miejsce załadunku” na wywóz produktów rolnych może mieć wpływ wiele okoliczności administracyjnych i handlowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 186 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.