Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 19

Strona 19 z 32

21.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/23

BFP terminowe (papierowe) Wynagrodzenie roczne stałe Wynagrodzenie roczne zmienne

2000 2001 2002

[…] […] […]

[…] […] […]

(119) Dla bezpieczeństwa biegły oparł większość analizy na założeniu stałego rocznego wynagrodzenia.

(120) Przeliczone prowizje upfront pobierane przez PI za BFP w oparciu o powyższe założenie podane są

poniżej.

Tabela 9 Przeliczone prowizje upfront pobierane przez PI za BFP


2000 2001 (50) 2002 2003 2004 2005 2006

BFP papierowe (wszystkie BFP przed 2003 r.) BFP zwykłe BFP terminowe BFP na 18 miesięcy BFP zdematerializowane (po 2003 r.) BFP zwykłe BFP indeksowane (equity linked) BFP indeksowane (wskaźnikiem inflacji) BFP na 18 miesięcy […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

[…]

(50) Liczby, o których mowa powyżej, nie zawierają kwot 51,6 i 25 mln, wypłaconych odpowiednio w 2001 r. i 2002 r. za specyficzne działania, które wykraczały poza zwykłą dystrybucję bonów BFP. Niemniej biegły sprawdził ich wpływ (sensitivity check) i stwierdził, że ujęcie ich w obliczeniach nie zmieniłoby wniosków z badania.

Porównanie z szacunkowym wynagrodzeniem na podstawie próbki obligacji bankowych

(121) Zgromadzone dane pozwalają na oszacowanie rozpiętości wynagrodzenia rynkowego z tytułu dystry­

bucji bonów BFP. Szacunkowe wynagrodzenie rynkowe różni się, mimo że zależy od produktu uważanego za każdym razem za odpowiedni produkt porównywalny.

(122) W tabeli 10 podano przedziały wysokości szacunkowych łącznych prowizji upfront za BFP (na

podstawie analizy regresji na próbce obligacji bankowych) i rzeczywistych przeliczonych prowizji otrzymywanych przez PI za BFP. Przedział rzeczywistego wynagrodzenia za BFP ustalany jest

L 189/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

na podstawie minimalnych i maksymalnych prowizji, jakie wypłacone zostały w latach 2000–2006. Przedział zastosowany dla dokonania porównania stanowią spodziewane (51) wartości minimalne i maksymalne prowizji za BFP otrzymane na podstawie regresji prowizji na ważnych czynnikach. W tabeli podano ponadto przedziały ustalone przez dodanie jednego lub dwóch standardowych odchyleń od spodziewanych wartości minimalnych i maksymalnych (52).

(123) Odniesienie do klasycznych przedziałów (średnia + 1 odchylenie standardowe) i (średnia + 2 odchy­

lenia standardowe) jest przydatne do oceny prawdopodobieństwa danego zdarzenia: wynik, którego odległość od wartości oczekiwanej jest mniejsza od odchylenia standardowego, charakteryzuje się dużym prawdopodobieństwem, że statystycznie będzie zbliżony do wartości oczekiwanej; w przypadku gdy zawiera się w przedziale między jednym lub dwoma odchyleniami standardowymi, prawdopodobieństwo jest niższe, ale nie anormalnie niskie; w przypadku gdy jest wyższy od dwóch odchyleń standardowych, prawdopodobieństwo jest dość małe, a więc można mówić o zdarzeniu „rzadkim” i potencjalnie „anormalnym” (53).

Tabela 10 Przeliczone prowizje upfront i wynagrodzenie rynkowe za bony BFP szacowane na podstawie próbki obligacji bankowych, w %

Forma bonów BFP Papierowa Zdemate­ Zdemate­ Zdemate­ Zdemate­ Papierowa Papierowa rializowana rializowana rializowana rializowana Indekso­ wane wskaźni­ kiem inflacji

Rodzaj bonów BFP

zwykłe

zwykłe

terminowe

Equity linked (54)

18 miesięcy

18 miesięcy

Minimalne prowizje za bony BFP 2000–2006 Maksymalne prowizje za bony BFP 2000–2006 wartość spodziewana – mini­ malna wartość szacunkowa wartość spodziewana + 1 odch. stand. – minimalna wartość szacunkowa wartość spodziewana + 2 odch. stand. – minimalna wartość szacunkowa wartość spodziewana – maksy­ malna wartość szacunkowa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.