Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 21

Strona 21 z 32

Uwaga ta, wraz z analizami regresji o niskiej wartości wyjaśniającej, w przypadku prowizji z tytułu indeksowanych bonów BFP wskaźnikiem, sugeruje naszym zdaniem, że w tym przypadku trzeba uznać za ważniejszy wynik zwykłego porównania wartości średnich, który lepiej wskaże na zgodność z warunkami rynkowymi”. Statystyki opisowe pokazują, że wynagrodzenie średnie za obligacje bankowe equity indexed wynosi 3,10 %, a za obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji 2,82 %. Obydwie wartości są wyższe od maksymalnego wynagrodzenia pobieranego przez PI za bony BFP indeksowane i indeksowane wskaźnikiem inflacji.


(124) W związku z powyższym biegły sformułował następujące wnioski:

a) w przypadku BFP na 18 miesięcy, BFP zwykłych zdematerializowanych i BFP indeksowanych wskaźnikiem inflacji: „zdecydowanie jednoznaczny” dowód zgodności z poziomem rynkowym; b) w przypadku BFP indeksowanych i BFP zwykłych papierowych: dowód, którego nie można uznać za „zdecydowanie jednoznaczny”, ale który wyraźnie dąży do zgodności z poziomem rynkowym; w tym przypadku prowizje z tytułu bonów BFP są, w symulacjach opartych na regresji, niższe od wartości oczekiwanej albo mieszczące się w przedziale (wartość spodziewana + dwa odchylenia standardowe); c) w przypadku BFP terminowych: możliwa anormalna wartość maksymalna w 2001 r.

(125) Biegły podaje również wartości prowizji z tytułu dystrybucji bonów BFP zwykłych i BFP terminowych

w przypadku uwzględnienia sztucznych zmiennych niezależnych (55) dla każdego dystrybutora tak, by uchwycić czynnik polityki cenowej każdego dystrybutora, co jest elementem nieuwzględnionym w analizie regresji, której wyniki podano w tabeli 10.

Tabela 11 Szacunkowe wynagrodzenie za BFP dla dystrybutorów

Obligacje bankowe plain vanilla Obligacje bankowe o stałym oprocento­ waniu Bonds

A: BFP zwykłe

UBM PopVicenza Antonveneta Carige

3,60 % 3,06 % 2,95 % 2,62 %

3,23 % 2,65 % 2,98 % 2,53 %

(55) W analizie regresji sztuczna zmienna dummy (zwana również zmienną dwójkową lub po prostu dummy) jest zmienną, która może przyjąć tylko dwie wartości: 1 lub 0 i wskazuje obecność lub brak ewentualnych skutków, które mogłyby wpłynąć na wynik. Stosowanie zmiennych dummy zwiększa na ogół współczynnik determinacji (model fit), ale kosztem utraty stopnia swobody i ograniczenia ogólności modelu. Zbyt wiele zmiennych dummy determinuje model, który uniemożliwia sformułowanie wniosków ogólnych (źródło: Wikipedia).

L 189/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

Obligacje bankowe plain vanilla

Obligacje bankowe o stałym oprocento­ waniu Bonds

A: BFP zwykłe

IntesaSanPaolo SanPaoloIMI

2,25 % 1,44 %

B: BFP o stałym oprocentowaniu

2,73 % 2,45 %

UBM PopVicenza Antonveneta Carige IntesaSanPaolo SanPaoloIMI

2,75 % 2,21 % 2,10 % 1,77 % 1,40 % 0,59 %

1,91 % 1,33 % 1,66 % 1,21 % 1,41 % 1,13 %

Porównanie prowizji otwartych funduszy inwestycyjnych

(126) Łączne przeliczone prowizje upfront wypłacane PI z tytułu dystrybucji bonów BFP (punktowa wartość

szacunkowa) i walutowych funduszy inwestycyjnych podano w tabeli 12.

Tabela 12 Przeliczone prowizje upfront i roczne wynagrodzenia rynkowe z tytułu bonów BFP oszacowane na podstawie próbki otwartych funduszy

BFP zwykłe BFP Rok Otwarte fundusze inwestycyjne walutowe Średnia Średnia + 1 odchylenie standardowe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BFP terminowe

[…] […] […] […] […] […] […]

1,48 % 1,48 % 2,13 % 2,45 % 2,55 % 3,38 % 3,38 %

3,41 % 3,41 % 4,06 % 4,38 % 4,48 % 5,31 % 5,31 %

BFP Rok

Otwarte fundusze inwestycyjne walutowe Średnia Średnia + 1 odchylenie standardowe

2000 2001 2002

[…] […] […]

1,15 % 1,15 % 1,65 %

3,08 % 2,80 % 3,30 %

21.7.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.