Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 26

Strona 26 z 32

Takie porównanie nie zdaje się jednak być odpowiednie, ponieważ produkty skarbowe są dystrybuowane głównie wśród inwestorów instytucjonalnych, natomiast dystrybucja obligacji bankowych i bonów BFP odbywa się w procesie typowym dla detalicznego segmentu rynku. Ponadto prowizja z tytułu dystrybucji papierów wartościowych pobierana przez banki od inwestorów detalicznych nie jest ceną rynkową wynikającą z interakcji między podażą a popytem na usługi dystrybucji detalicznej, ale jest ustalana jednostronnie przez opublikowanie rozporządzenia państwo­ wego mającego moc ustawy. Dlatego też prowizja ta nie może stanowić rynkowego poziomu wynagrodzenia za usługi dystrybucji na rynku włoskim (63).


(149) Komisja twierdzi, że produkty porównywalne określone przez biegłego rozwiewają wątpliwości ABI,

ponieważ (i) obligacje bankowe są emitowane przez spółki finansowe, są więc produktami podob­ nymi bardziej odpowiadającymi bonom BFP emitowanym przez CDP; (ii) przy takiej samej ocenie ratingowej państwowe papiery wartościowe i obligacje bankowe mają ten sam profil ryzyka; (iii) nie bankowe obligacje strukturyzowane, ale „plain vanilla” są uznawane za porównywalne z BFP zwykłymi i terminowymi. VIII.2.4. Wniosek

(150) W związku z powyższym Komisja uważa, że dla celów niniejszej decyzji właściwe są produkty

podobne określone przez biegłego, tj. w pierwszej kolejności obligacje bankowe, a następnie otwarte fundusze inwestycyjne o analogicznych cechach.

(61) Według ogólnie dostępnego w Internecie słownika finansowego (InvestorWords.com) pojęcie „structured note” oznacza „a debt security with one or more special features, such as making payments based on an underlying index. For instance, a structured note is a bond which, instead of paying the typical interest payments, will use an index, such as the S&P 500, to determine the amount of the interest payment. This type of debt security is complex and is used primarily by sophisticated investors”. OECD stosuje następującą definicję: „structured bonds have characteristics that are designed to attract a certain type of investor and/or take advantage of particular market circumstances. However, structuring securities to appeal to a particular type of investor risks the possibility of loss of liquidity if the market moves in such a way as to make the structured features of the issue no longer attractive. Typically the structured features are achieved through the use of derivatives—for instance, a credit-linked note is a bond with an embedded credit derivative”. (62) Nota narodowego banku włoskiego (Banca d’Italia) w sprawie definicji strukturyzowanych papierów wartościowych nie zmienia tego stanowiska. Komisja uważa, że problem nie jest rodzaju terminologicznego, tj. nie dotyczy znalezienia odpowiedniego przymiotnika dla danego rzeczownika, ale merytorycznego, ponieważ chodzi o określenie produktu doskonale porównywalnego z jednym ze specyficznych produktów finansowych. Nawet jeśli zgodzimy się, że bony BFP zwykłe są obligacjami strukturyzowanymi, konieczne by było jednak porównanie ich z obligacjami struktury­ zowanymi o podobnych cechach charakterystycznych, tj. takich, które zawierają opcję put typu amerykańskiego dla inwestora i nic więcej. (63) Również przy założeniu, że obligacje skarbowe stanowią, na równi z obligacjami bankowymi, produkty najbardziej porównywalne z bonami BFP, zdaniem biegłego nie zmieniłaby się empiryczna ocena rynkowego poziomu wyna­ grodzenia z tytułu dystrybucji bonów BFP. Komisja zgadza się z biegłym.

L 189/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

VIII.3. Szacunkowe wynagrodzenia rynkowe za bony BFP VIII.3.1. Metoda oceny wynagrodzenia rynkowego a) B F P

(151) Komisja uważa, że metoda i obliczenia zastosowane przez biegłego w odniesieniu do prowizji upfront

równoważnych dla bonów BFP są adekwatne. W szczególności:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.