Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 29

Strona 29 z 32

(160) Wynagrodzenie za bony BFP papierowe na 18 miesięcy jest na tym samym poziomie co dla bonów

zdematerializowanych (nie przewiduje się żadnej rocznej prowizji za zarządzanie dla tego rodzaju BFP). Również w przypadku tych bonów ważny jest wniosek zgodności z rynkiem. c) B F P z w y k ł e i B F P t e r m i n o w e p a p i e r o w e

(161) Pozostaje tylko upewnić się, czy wynagrodzenie wypłacone za bony BFP zwykłe papierowe w okresie

2000–2006 i za bony BFP terminowe papierowe w okresie 2000–2002 jest zgodne z rynkiem.


(162) Komisja podkreśla, że biegły porównuje bony BFP papierowe również z porównywalnymi produk­

tami zdematerializowanymi, ponieważ nie mógł określić pośród produktów będących w obiegu odpowiednich produktów porównywalnych mających formę papierową.

(163) Komisja uważa, że specyficzna działalność prowadzona przez PI w przypadku bonów papierowych

różni się od zwykłej produkcji certyfikatów papierowych, od których potrąca się specjalną prowizję (zob. motywy 129–131).

(164) Zasadniczą sprawą jest podkreślenie tutaj, że różnica między łącznymi prowizjami za bony BFP

papierowe i zdematerializowane wynika tylko z tej części prowizji, która dotyczy zarządzania (68).

(165) PI prowadzi specyficzną działalność polegającą na zarządzaniu bonami papierowymi BFP będącymi

w obiegu. Możliwe jest bowiem „nabycie” BFP papierowych zwykłych w jakimkolwiek urzędzie pocztowym we Włoszech i w dowolnym momencie: każda osoba może w dowolnym urzędzie pocztowym, okazując dowód tożsamości, wpłacić w gotówce kwotę, którą zamierza zainwestować w BFP. Do tego celu nie jest potrzebne posiadanie pocztowego rachunku bieżącego, ponieważ papierowe bony BFP można kupić za gotówkę. Pracownik prosi zainteresowaną osobę o wypełnienie kilku formularzy, wpisuje nazwisko kupującego do certyfikatu i wydaje bony fizycznie. To samo dzieje się w momencie wypłaty bonów BFP papierowych. Zarządzanie tymi procesami zakłada wysiłek organizacyjny, którego nie wymaga się w przypadku bonów BFP zdematerializowa­ nych i obligacji bankowych, lub też jest on mniej kosztowny.

(166) Dlatego też, ponieważ większe wynagrodzenie za roczną wielkość papierowych bonów BFP zdaje się

być uzasadnione specyficznymi czynnościami wykonywanymi przez PI w przypadku bonów papie­ rowych, porównanie łącznych szacunkowych prowizji upfront za papierowe bony BFP zwykłe i obligacje bankowe wypadłoby nieuchronnie na niekorzyść PI i trzeba by było oprzeć wniosek o zgodności z warunkami rynkowymi wynagrodzenia z tytułu dystrybucji bonów BFP głównie na danych dotyczących bonów BFP zdematerializowanych.

(68) W ramach prowizji część dotycząca subskrypcji jest taka sama zarówno w przypadku bonów BFP papierowych, jak i BFP zdematerializowanych.

21.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/35

(167) Komisja zgadza się z biegłym, że PI wykonuje specyficzne czynności w związku z papierowymi

bonami BFP, których zakres wykracza poza materialną produkcję bonów papierowych (69). Taka dodatkowa działalność uzasadnia wyższą roczną prowizję. Średnio w okresie odniesienia wynagro­ dzenie roczne wypłacane dla PI za dodatkowe specyficzne czynności związane z zarządzaniem bonami papierowymi wynosi około 0,14 % wartości papierowych bonów BFP (zob. tabela 4) (70). Chociaż niemożliwe jest dokładne obliczenie kosztów ponoszonych z tytułu zarządzania bonami papierowymi, Komisja uważa, że wyższe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie jest nadmierne, jeśli uwzględnić pracę i wysiłek organizacyjny, jakiego wymaga zarządzanie bonami papierowymi (jak wykazano w motywie 166). W 2006 r. prowizje z tytułu zarządzania wypłacone dla PI wynosiły tylko 7 126 EUR na każdy urząd pocztowy. W latach 2000–2001, gdy strony wynegocjowały specjalne cele jakościowe (71), prowizje z tytułu zarządzania wypłacone dla PI wyno­ siły odpowiednio od 18 064 do 14 231 EUR na każdy urząd pocztowy (72). Komisja uważa, że ten rząd wielkości prowizji jest proporcjonalny do czynności związanych z zarządzaniem bonami papie­ rowymi oraz zgodny z warunkami rynkowymi. Komisja podkreśla ponadto że trend tych wynagro­ dzeń rocznych jest malejący oraz że liczba bonów papierowych będzie się zmniejszać z czasem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.