Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 30

Strona 30 z 32

(168) W odniesieniu do BFP terminowych – które nie istniały w formie zdematerializowanej – Komisja

obliczyła prowizje wypłacone dla PI, wyłączając wynagrodzenie za czynności związane z zarządzaniem. Dana otrzymana dla okresu 2000–2002 (średnio 1,72 % zgodnie z ostrożnym podejściem (73) jest niższa zarówno od minimalnej oczekiwanej wartości wynagrodzenia (1,76 % – zob. tabela 10), jak i od poszczególnych szacunkowych wynagrodzeń za bony BFP terminowe, uwzględniając polityki cenowe poszczególnych dystrybutorów (zob. tabela 11, B). Dlatego też Komisja może stwierdzić, że wynagrodzenie z tytułu papierowych bonów BFP terminowych było zgodne z zasadami rynku.


(169) Powyższe rozumowanie pozwala na stwierdzenie, że wynagrodzenie z tytułu dystrybucji papierowych

bonów BFP zwykłych i papierowych bonów BFP terminowych jest zgodne z zasadami rynku.

(170) Komisja stwierdza więc, że wynagrodzenie wypłacone z tytułu dystrybucji wszystkich papierowych

bonów BFP w latach 2000–2006 jest zgodne z zasadami rynku. Metoda alternatywna

(171) Alternatywnie w tym szczególnym przypadku Komisja mogłaby uznać, że wynagrodzenie wypłacone

dla PI jest zgodne z zasadami rynku również w przypadku, gdy jest niższe od maksymalnej spodzie­ wanej wartości.

(172) Z tabeli 10 wynika w związku z tym, że wynagrodzenie za papierowe bony BFP zwykłe i terminowe

jest zgodne z zasadami rynku; w rzeczywistości maksymalna wartość oczekiwana za papierowe bony BFP zwykłe wynosi 4,54 % (maksymalna wartość szacunkowa), natomiast maksymalna prowizja w okresie 2000–2006 wynosi 3,07 %. Wartości za bony BFP terminowe papierowe wynoszą odpo­ wiednio 3,34 % i 3,09 %. VIII.3.3. Uwagi specjalne a) M e t o d a z m i e n n e g o r o c z n e g o w y n a g r o d z e n i a

(173) Komisja doszłaby do tych samych wniosków również w przypadku, gdyby zastosowała metodę

zmiennego rocznego wynagrodzenia.

(69) Dodatkowe bezpośrednie koszty ponoszone z tytułu produkcji certyfikatów papierowych są rekompensowane osobno – zob. rozdział VIII.3.3.b niniejszej decyzji. (70) Fakt, że prowizje z tytułu zarządzania nie są obliczane w ten sam sposób dla okresu 2000–2006, nie zmienia oceny Komisji. (71) Komisja jest ponadto zadowolona z badania trwałości przeprowadzonego przez biegłego w odniesieniu do kwot wypłaconych w latach 2001 i 2002 za specyficzne czynności, wykraczających poza zakres zwykłej dystrybucji bonów BFP. (72) Liczba urzędów pocztowych wynosiła 13 950 w 2000 r. i 13 787 w 2001 r. (źródło: bilanse PI). (73) Prowizja za zarządzanie zastosowana do obliczeń wynosi 0,13 %, co oznacza, że jest to najniższa prowizja wypła­ cona dla PI w okresie 2000–2002 i nie można jej uznać za nadmierną. Stopa dyskontowa zastosowana tutaj przez Komisję jest równa średniej rocznych stóp dyskontowych z pięciu lat. Alternatywna metoda polegałaby na zastoso­ waniu rzeczywistych prowizji za zarządzanie wypłacanych co roku dla PI przez cały okres ważności bonów termi­ nowych. Taka metoda prowadziłaby do stwierdzenia w sposób jeszcze bardziej oczywisty zgodności z warunkami rynkowymi prowizji za papierowe bony BFP terminowe.

L 189/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

(174) Jest to metoda dopuszczalna, ponieważ Komisja wychodzi z założenia, że w corocznych negocjacjach

między PI a CDP uwzględniono zmienność rocznych prowizji.

(175) Stosując takie podejście, Komisja stwierdziłaby zgodność z zasadami rynku w sposób nawet bardziej

stanowczy.

b) W y n a g r o d z e n i e z t y t u ł u p r o d u k c j i p a p i e r o w y c h b o n ó w B F P

(176) Jak zauważa biegły, można z absolutną pewnością stwierdzić, że papierowy obieg jest specyficzny dla

bonów BFP, z wyjątkiem pewnej części otwartych funduszy inwestycyjnych, dla których ciągle jest prawnie dopuszczalny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.