Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 32

L 189/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

— bony BFP indeksowane: są to instrumenty, które oferują po upływie okresu zapadalności stałą gwarantowaną stopę zwrotu i dodatkową premię zmienną zależną od poziomu indeksu giełdo­ wego (19) (pierwsza emisja w 2003 r.) lub inflacji (pierwsza emisja w 2006 r.),

— bony BFP „terminowe”: od dnia 1 stycznia 2003 r. nie są już dystrybuowane. Mają takie same cechy jak bony zwykłe, z wyjątkiem maksymalnego okresu zapadalności, który wynosi 7 lat,


— bony BFP na 18 miesięcy: wprowadzone w 2005 r. wypełniły istniejącą w ofercie lukę dla bonów o tym szczególnym okresie zapadalności.

Tabela 2 Wyemitowane bony BFP (20) wg rodzajów, w mld EUR

Rodzaje pocztowych bonów oszczędnościowych Maksymalny okres wykupu Średni okres wykupu 31.12.2005 31.12.2006

BFP zwykłe BFP indeksowane BFP na 18 miesięcy BFP terminowe Łącznie

20 lat 7 lat 18 miesięcy 7 lat

[7–10] lat [4–7] lat (21) ND (22) [4–7] lat

121,1 1,6 1,9 48,6 173,1

132,2 3,6 8,3 36,2 180,6

(21) Dotyczy bonów indeksowanych (equity linked). Odnośnie do bonów indeksowanych wskaźnikiem inflacji zob. przypis 49. (22) Władze włoskie podają, że średni okres wykupu bonów na 18 miesięcy nie jest możliwy do określenia, ponieważ ten rodzaj bonów jest emitowany od września 2005 r.

III.1.3. Wartość zgromadzonych środków

(40)

Według ABI środki posiadane przez włoskie gospodarstwa domowe w formie pocztowych produktów oszczędnościowych i główne produkty konkurencyjne dla produktów pocztowych są następujące:

Tabela 3 Pocztowe produkty oszczędnościowe i produkty porównywalne posiadane przez włoskie gospodarstwa domowe, w mln EUR

Instrument finansowy Grudz. 1999 Grudz. 2004

Pocztowe bony oszczędnościowe Państwowe papiery wartościowe Rządowe fundusze obligacyjne w euro Pocztowe książeczki oszczędnościowe Bankowe lokaty oszczędnościowe

Źródło: ABI.

113 126 156 36 69

160 203 160 60 74

(19) Dow Jones Euro Stoxx 50. Zob. bilans CDP za 2004 r. (20) Bony BFP wyemitowane przez CDP i Ministerstwo Finansów, które od 2001 r. zaprzestało emisji.

21.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/9

III.2. Wynagrodzenie dla PI z tytułu dystrybucji bonów BFP

(41)

Za usługę dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych PI otrzymuje roczne wynagrodzenie, którego wysokość od 2000 r. ustalana jest w kolejnych umowach i późniejszych zmianach do nich wprowadzanych: — umowa na lata 1999–2001 zawarta w dniu 4 sierpnia 1999 r. i wypowiedziana w dniu 27 października 2000 r., — umowa na rok 2001 zawarta w dniu 10 maja 2001 r., — umowa na rok 2002 zawarta w dniu 26 lipca 2002 r., — umowa na lata 2003–2005 zawarta w dniu 23 października 2003 r., zmieniona na lata 2004 i 2005 dwoma porozumieniami uzupełniającymi zwartymi między PI i CDP zawartymi w dniu 24 grudnia 2004 r. i 20 października 2005 r., — umowa na lata 2006–2008 zawarta w dniu 30 marca 2006 r.

(42)

Na podstawie kolejnych umów roczne wynagrodzenie wypłacane PI składa się z trzech elementów: (i) prowizja od wartości brutto zgromadzonych środków (upfront fee), która zależy od wartości bonów BFP subskrybowanych w danym roku; (ii) prowizja za zarządzanie subskrybowanymi bonami BFP; (iii) inne składowe specjalne, jak podano w tabelach 4 i 5.

Tabela 4 Wynagrodzenie za bony BFP wynikające z zawartych umów

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] (*) (23) Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […] Inne skła­ dowe wyna­ grodzenia: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […] Inne skła­ dowe wyna­ grodzenia: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] (24) Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […] Inne skła­ dowe wyna­ grodzenia: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […] Inne skła­ dowe wyna­ grodzenia: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […] Inne skła­ dowe wyna­ grodzenia: […]

Roczna prowizja od subskrybowa­ nych bonów BFP: […] Wynagro­ dzenie zależne od wartości nowych subskrypcji bonów doko­ nanych w danym roku: […].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.