Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3

Strona 1 z 32
21.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585)


(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/554/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1) (4)

w imieniu i na rzecz Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP). Drugą korzyścią miało być wyłączne prawo świadczenia usługi dystrybucji, co miało powodować odsunięcie klienteli od podobnych produktów bankowych.

(3)

Pismem z dnia 7 lutego 2006 r. Komisja przedstawiła pytania dotyczące w szczególności oszczędności poczto­ wych. Włochy poprosiły o przedłużenie terminu udzie­ lenia odpowiedzi, a następnie odpowiedziały pismem z dnia 21 kwietnia 2006 r. Komisja wezwała do złożenia dodatkowych wyjaśnień pismem z dnia 29 czerwca 2006 r., na które Włochy odpowiedziały pismami z dnia 31 lipca i 9 sierpnia 2006 r.

Dnia 30 marca 2006 r. odbyło się spotkanie z władzami włoskimi i przedstawicielami PI.

Pismem z dnia 30 grudnia 2005 r. Associazione Bancaria Italiana (ABI – Związek Banków Włoskich) złożył do Komisji skargę dotyczącą różnych rzekomych przywi­ lejów przyznanych na rzecz działalności bankowej przed­ siębiorstwa Poste Italiane SpA (PI), prowadzonej przez jego jednostkę powiązaną Bancoposta. Zgodnie ze skargą przedsiębiorstwo PI miało korzystać z rzekomej nadmiernej rekompensaty kosztów dystry­ bucji pocztowych produktów oszczędnościowych

(5)

Pismem z dnia 20 kwietnia 2006 r. Komisja wezwała ABI do złożenia wyjaśnień, na co ABI odpowiedział pismem z dnia 8 czerwca 2006 r.

(2)

(6)

(1) Dz.U. C 31 z 13.2.2007, s. 11.

Pismem z dnia 22 listopada 2006 r. Komisja powiado­ miła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia w odniesieniu do przedmiotowej pomocy postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE.

L 189/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2009

(7)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag.

(16)

tego czasu, mimo przeniesienia 30 % jej kapitału akcyj­ nego do 65 fundacji bankowych (3), CDP w dalszym ciągu jest spółką kontrolowaną przez państwo.

(8)

Władze Włoch odpowiedziały pismem z dnia 2 lutego 2007 r.

Misją CDP jest wspieranie rozwoju inwestycji publicz­ nych, inwestycji w zakresie infrastruktury na potrzeby świadczenia usług publicznych o charakterze lokalnym oraz dużych inwestycji o znaczeniu ogólnokrajowym.

(9)

ABI odpowiedział pismem z dnia 13 marca 2007 r. Pismem z dnia 20 marca 2007 r. Komisja przekazała uwagi ABI władzom włoskim, umożliwiając im ustosun­ kowanie się do tych uwag. Uwagi Włoch zostały przed­ stawione w piśmie z dnia 18 kwietnia 2007 r.

(17)

Od 2003 r. działalność CDP prowadzona jest w ramach dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

(10)

Dnia 20 marca 2007 r. odbyło się spotkanie ABI ze służbami Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 189 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L189 - 38 z 200921.7.2009

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

  • Dz. U. L189 - 1 z 200921.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.