Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 10

EBI powinien dołożyć starań, aby stopniowo rozszerzać swoje działania na większą liczbę krajów w tych regio­ nach, obejmując nimi także biedniejsze kraje. Finanso­ wanie EBI w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej powinno, wspierając cele Wspólnoty, koncentrować się na trwa­ łości środowiska naturalnego (w tym łagodzeniu zmian klimatu) i projektach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz dalszym wsparciu dla obecności Unii w Azji i Ameryce Łacińskiej poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz transfer technologii i knowhow. Uwzględniając zapewnienie efektywności z punktu widzenia kosztów, EBI powinien być również w stanie współpracować bezpośrednio z lokalnymi przedsiębior­ stwami, zwłaszcza w zakresie trwałości środowiska natu­ ralnego i bezpieczeństwa energetycznego. Cele finanso­ wania EBI w Azji i Ameryce Łacińskiej zostaną ponownie przeanalizowane podczas przeglądu śródokresowego. W Azji Środkowej EBI powinien skoncentrować się na dużych projektach związanych z dostawą i transportem energii, które służą również interesom energetycznym Wspólnoty oraz wspierają cele polityczne Wspólnoty w zakresie dywersyfikacji źródeł energii, spełnienia wymogów określonych w protokole z Kioto i wzmocnienia ochrony środowiska i są spójne z tymi celami. Finansowanie EBI w Azji Środkowej należy prowadzić w ścisłej współpracy z EBOR, zwłaszcza zgodnie z warunkami zawartymi w trójstronnym proto­ kole ustaleń między Komisją, EBI i EBOR. W celu uzupełnienia działań EBI w ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami Członkowskimi, z drugiej stro­ ny (1) (umowa z Kotonu), z zainteresowanymi państwami EBI powinien skoncentrować się w Południowej Afryce na projektach leżących w interesie publicznym, związa­ nych z infrastrukturą (także infrastrukturą komunalną, dostawami energii i wody) oraz wsparciem dla sektora prywatnego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie zasad współpracy gospodarczej określo­ nych w Umowie w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (2), wzmocni promocję działań EBI w tym regionie.


(16)

EBI współpracuje już ściśle z międzynarodowymi instytu­ cjami finansowymi i europejskimi instytucjami dwustron­ nymi. Współpraca ta opiera się na zasadach określonych dla konkretnych regionów w protokołach ustaleń, które powinny zostać zatwierdzone przez organy zarządzające EBI. W ramach operacji finansowych realizowanych poza granicami Wspólnoty objętych zakresem zastosowania niniejszej decyzji EBI powinien nadal dążyć do rozsze­ rzania koordynacji i zacieśniania współpracy, w odpowiednich przypadkach, z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i europejskimi instytucjami dwustronnymi, w tym, w razie potrzeby, współpracy w zakresie warunków dla sektorów, korzystania w większym stopniu ze współfinansowania wspólnie z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi w przypadku inicjatyw światowych takich jak inicjatywy zwiększające koordynację pomocy i jej skuteczność, oraz udziału w tych inicjatywach wspólnie z innymi między­ narodowymi instytucjami finansowymi.

(17) (13)

Należy wzmocnić procedury sprawozdawcze i przekazywanie informacji na temat operacji finanso­ wych EBI, obowiązujące EBI i Komisję. Komisja powinna, na podstawie informacji otrzymanych z EBI, składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawoz­ dania w sprawie operacji finansowych EBI realizowanych zgodnie z niniejszą decyzją. Sprawozdania te powinny w szczególności zawierać dokumenty strategiczne i część dotyczącą wartości dodanej, zgodnie z politykami Wspólnoty, oraz część dotyczącą współ­ pracy z Komisją, innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz dwustronnymi donatorami, w tym w zakresie współfinansowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 11 z 200922.7.2009

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (EBC/2009/17)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.