Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 10

Komisja corocznie składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące operacji finansowych EBI reali­ zowanych na mocy niniejszej decyzji. Sprawozdanie to zawiera ocenę wpływu i efektywności operacji finansowych EBI w przypadku poszczególnych projektów, sektorów, krajów i regionów, a także ocenę wkładu, jaki operacje finansowe EBI wnoszą w realizację celów polityki zewnętrznej Wspólnoty, z uwzględnieniem celów operacyjnych EBI. Zawiera ono również ocenę zakresu współpracy między EBI a Komisją oraz między EBI a innymi międzynarodowymi instytucjami finanso­ wymi i dwustronnymi donatorami.


2. Do celów ust. 1 EBI przedstawia Komisji sprawozdania roczne z operacji finansowych EBI realizowanych na mocy niniejszej decyzji oraz z realizacji celów polityki zewnętrznej Wspólnoty, w tym dotyczące współpracy z innymi międzyna­ rodowymi instytucjami finansowymi.

3. EBI przedstawia Komisji dane statystyczne, finansowe i księgowe dotyczące każdej operacji finansowej EBI, niezbędne do realizacji obowiązków Komisji w zakresie sprawozdawczości lub na żądanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także zaświadczenie biegłego rewidenta dotyczące niespłaco­ nych kwot z tytułu operacji finansowych EBI.

4. Do celów księgowości i sprawozdawczości Komisji w zakresie ryzyka objętego gwarancją ogólną, EBI przedstawia Komisji przeprowadzoną przez siebie ocenę ryzyka i klasyfikację operacji finansowych EBI na rzecz pożyczkobiorców lub dłuż­ ników objętych gwarancją, innych niż państwa.

5. EBI przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, na własny koszt.

Artykuł 7 Zwrot płatności dokonanych przez Komisję 1. W przypadku wypłacenia przez Komisję jakichkolwiek kwot w ramach gwarancji wspólnotowej, EBI dąży do odzys­ kania wypłaconych kwot w imieniu i na rzecz Komisji.

2. Nie później niż w dniu podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 8, EBI i Komisja zawierają umowę, w której określają szczegółowe zasady i procedury odzyskiwania należności.

Artykuł 8 d) odmowa ochrony prawnej po naruszeniu warunków umowy.

(*) Na mocy rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Porozumienie gwarancyjne EBI i Komisja zawierają porozumienie gwarancyjne, w którym określają szczegółowe zasady i procedury związane z gwarancją wspólnotową.

22.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/7

Artykuł 9 Przegląd 1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r., m.in. na podstawie zewnętrznej oceny, której zakres jest określony w załączniku II do niniejszej decyzji, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie śródokresowe w sprawie stosowania niniejszej decyzji, dołączając do niego wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do decyzji. 2. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. Komisja przedstawi sprawozdanie końcowe w sprawie stoso­ wania niniejszej decyzji. Artykuł 10 Uchylenie Decyzja 2008/847/WE traci niniejszym moc. Artykuł 11 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodnicy

L 190/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2009

ZAŁĄCZNIK I REGIONY I KRAJE OBJĘTE ART. 1 i 2 A. Kraje ubiegające się o członkostwo 1. Kraje kandydujące Chorwacja, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. 2. Potencjalne kraje kandydujące Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Kosowo na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999). B. Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa 1. Kraje basenu Morza Śródziemnego Algieria, Egipt, Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy, Izrael, Jordania, Liban, Libia (*), Maroko, Syria, Tunezja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 11 z 200922.7.2009

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (EBC/2009/17)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.