Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35 - Strona 5

Strona 5 z 5

6. Wybrać ustawienie pompy cyrkulacyjnej zapewniające, że pompa cyrkulacyjna na wybranej krzywej osiągnie wartość Q · H = punkt maksymalny. 7. Zmierzyć P1 i H przy wydajności: Q100 %, 0,75 · Q100 %, 0,5 · Q100 %, 0,25 · Q100 %. „P1” oznacza moc elektryczną (w watach), którą pompa cyrkulacyjna zużywa w danym punkcie działania. 8. Obliczyć przy tych wydajnościach:

ref PL ¼ Hmeas · P1,meas, if Hmeas ≤ Href

H

PL = P1,meas, if Hmeas > Href gdzie Href to wysokość podnoszenia na referencyjnej krzywej kontrolnej przy różnych wydajnościach. 9. Z wykorzystaniem PL oraz poniższego profilu obciążenia:


Wydajność [%] Czas [%]

100 75 50 25

6 15 35 44

Obliczyć średnią ważoną moc PL,avg jako: PL,avg = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 % Obliczyć współczynnik efektywności energetycznej (1) jako: EEI ¼

PL;avg Pref

· C20 %, gdzie C20 % = 0,49

(1) CXX % oznacza współczynnik korygujący zapewniający, że w momencie jego definiowania tylko XX% pomp cyrkulacyjnych danego typu posiada EEI ≤ 0,20.

23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/41

ZAŁĄCZNIK III PROCEDURA WERYFIKACJI W celu weryfikacji zgodności z wymogami określonymi w załączniku I organy państw członkowskich stosują procedurę pomiarów i obliczeń określoną w załączniku II. Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie jednej pompy cyrkulacyjnej. Jeżeli współczynnik efektywności energetycznej przekroczy wartości podane przez producenta o ponad 7 %, należy dokonać pomiarów trzech kolejnych pomp cyrkulacyjnych. Model uznaje się za spełniający wymogi, jeżeli średnia arytmetyczna zmierzonych wartości dla trzech pomp cyrkulacyjnych nie przekracza wartości podanych przez producenta o ponad 7 %. W przeciwnym wypadku model należy uznać za niespełniający wymogów niniejszego rozporządzenia. Oprócz procedury określonej w niniejszym załączniku organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK IV ORIENTACYJNE KRYTERIA REFERENCYJNE W momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia kryterium referencyjne dla najlepszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku dla pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ≤ 0,20.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 72 z 200923.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 42 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 17 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

 • Dz. U. L191 - 15 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.