Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

Data ogłoszenia:2009-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 1

Strona 1 z 35
24.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 193/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR  606/2009 z dnia 10  lipca  2009 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady  (WE) nr  479/2008 w  odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych  i  obowiązujących ograniczeń


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady  (WE) nr  479/2008 z  dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia  (WE) nr  1493/1999, (WE) nr  1782/2003, (WE) nr  1290/2005  i  (WE) nr  3/2008 oraz uchylające rozporządzenia  (EWG) nr  2392/86  i  (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 25 ust. 3 i art. 32,

Załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z  dnia 17  maja  1999  r. w  sprawie wspólnej organizacji rynku wina (2) wymieniał dozwolone praktyki enologiczne. Należy zachować wykaz dozwolonych praktyk enolo­ gicznych, uzupełniając go w  celu uwzględnienia rozwoju technik oraz nadając mu prostsze  i  spójniejsze brzmienie w jednolitym załączniku. Załącznik  V  sekcja A  do rozporządzenia  (WE) nr 1493/1999 określał maksymalną zawartość siarczynów w winach wyprodukowanych we Wspólnocie, która prze­ kraczała poziomy wyznaczone przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli  i  Wina  (OIV). Należy dostoso­ wać się do limitów wyznaczonych przez Międzynarodo­ wą Organizację ds. Winorośli  i  Wina, które są uznane na szczeblu międzynarodowym, a  w przypadku niektórych specjalnych win słodkich produkowanych w małych iloś­ ciach utrzymać odstępstwa wynikające z wyższej zawarto­ ści cukru w  tych winach  i  podyktowane koniecznością zapewnienia dobrej konserwacji. W świetle wyników trwa­ jących badań naukowych w zakresie ograniczenia i zastą­ pienia siarczynów w  winie oraz ilości siarczynów z  wina w  żywieniu ludzi należy przewidzieć możliwość ponow­ nej analizy wartości granicznych w późniejszym terminie w celu ich zmniejszenia. Należy określić zasady zezwalania przez państwa człon­ kowskie, na określony czas i dla celów eksperymentalnych, na stosowanie niektórych praktyk  i  procesów enologicz­ nych nieprzewidzianych w przepisach wspólnotowych. Wytwarzanie win musujących, gatunkowych win musują­ cych  i  gatunkowych aromatyzowanych win musujących, wymaga — oprócz odrębnie dopuszczonych praktyk eno­ logicznych — szeregu szczególnych praktyk. Ze względu na zapewnienie jasności należy wymienić te praktyki w od­ rębnym załączniku.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Definicja wina znajdująca się załączniku  IV pkt  1 akapit drugi lit.  c) tiret pierwsze do rozporządzenia  (WE) nr  479/2008 wyszczególniającym kategorie produktów winiarskich określa całkowitą zawartość alkoholu na po­ ziomie nie większym niż 15 % obj. Limit ten może jednak osiągnąć  20 % obj. w  przypadku win wyprodukowanych bez wzbogacania w niektórych strefach uprawy winorośli, które należy określić.

(5)

(2)

Tytuł  III rozdział  II rozporządzenia  (WE) nr  479/2008 oraz załączniki V i VI do tego rozporządzenia ustanawiają ogólne zasady dotyczące procesów  i  praktyk enologicz­ nych oraz odsyłają w innych sprawach do szczegółowych zasad wykonania, które mają zostać przyjęte przez Komi­ sję. Należy jasno i dokładnie określić dopuszczone prakty­ ki enologiczne, w  tym zasady dosładzania win, a  także wyznaczyć limity stosowania niektórych substancji oraz warunki stosowania niektórych z tych substancji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L193 - 60 z 200924.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.