Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 60

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2009-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 60

Strona 1 z 77
L 193/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR  607/2009 z dnia 14  lipca  2009  r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady  (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania  i  prezentacji niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy określić szczegółowe zasady dotyczące rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Fakt ograniczenia pakowania produktu sektora wina z na­ zwą pochodzenia lub oznaczeniem geograficznym lub czynności związanych z prezentacją produktu do wyzna­ czonego obszaru geograficznego stanowi ograniczenie swobodnego przepływu towarów  i  swobody świadczenia usług. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości ograniczenia te mogą być nałożone jedynie wtedy, gdy są konieczne, proporcjonalne i odpowiednie do zapewnienia ochrony reputacji nazwy pochodzenia lub oznaczenia ge­ ograficznego. Każde ograniczenie należy właściwie uzasad­ nić z  punktu widzenia swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Należy określić przepisy dotyczące warunku związanego z  produkcją w  wyznaczonym obszarze. We Wspólnocie istnieje faktycznie ograniczona liczba odstępstw. Należy również określić szczegóły wskazujące na związek z  charakterystyką obszaru geograficznego  i  jej wpływ na produkt końcowy. Wpis do wspólnotowego rejestru nazw pochodze­ nia  i  oznaczeń geograficznych powinien również dostar­ czać informacji podmiotom uczestniczącym w  handlu oraz konsumentom. W  celu zapewnienia ogólnej dostęp­ ności rejestru powinien być on dostępny w  formie elektronicznej. Aby zachować szczególny charakter win o  chronionych nazwach pochodzenia i oznaczeniach geograficznych oraz zbliżyć prawodawstwo państw członkowskich w  celu stworzenia równych warunków konkurencji we Wspólno­ cie, należy ustanowić wspólnotowe ramy prawne regulu­ jące kontrole takich win, z  którymi muszą być zgodne szczegółowe przepisy państw członkowskich. Kontrole ta­ kie powinny umożliwić poprawę identyfikowalności przedmiotowych produktów i określenie aspektów, które muszą zostać objęte kontrolą. Aby zapobiec zakłóceniom konkurencji, niezależne organy powinny na bieżąco prze­ prowadzać kontrole. W celu zapewnienia spójnego wdrażania rozporządze­ nia (WE) nr 479/2008 należy sporządzić wzory wniosku, sprzeciwu, zmiany i anulowania. W rozdziale V tytułu III rozporządzenia (WE) nr 479/2008 ustanawia się ogólne zasady stosowania chronionych okre­ śleń tradycyjnych w odniesieniu do niektórych produktów sektora wina.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady  (WE) nr  479/2008 z  dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia  (WE) nr  1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchy­ lające rozporządzenia  (EWG) nr  2392/86  i  (WE) nr  1493/1999 (1), w szczególności jego art. 52, 56, 63 i 126 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

W rozdziale  IV tytułu  III rozporządzenia Rady  (WE) nr  479/2008 ustanawia się ogólne zasady ochrony nazw pochodzenia  i  oznaczeń geograficznych niektórych pro­ duktów sektora wina. W celu zagwarantowania, że nazwy pochodzenia  i  ozna­ czenia geograficzne zarejestrowane we Wspólnocie speł­ niają warunki określone w  rozporządzeniu  (WE) nr  479/2008, wnioski powinny być rozpatrywane przez organy krajowe danego państwa członkowskiego w  ra­ mach wstępnej krajowej procedury sprzeciwu. W  celu zagwarantowania, że wnioski spełniają warunki określone w tym rozporządzeniu, że stosowane podejście jest jedna­ kowe we wszystkich państwach członkowskich i że rejes­ trowanie nazw pochodzenia  i  oznaczeń geograficznych nie odbywa się ze szkodą dla osób trzecich, należy prze­ prowadzać późniejsze kontrole.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 193 POZ 60 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L193 - 1 z 200924.7.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.