Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2009 i zmieniająca decyzję 2008/897/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5475)

Data ogłoszenia:2009-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 56

Strona 1 z 3
L 194/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2009 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2009 i zmieniająca decyzję 2008/897/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5475) (2009/560/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Belgia, Dania, Irlandia, Hiszpania, Francja, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Portugalia i Finlandia przedłożyły zmienione programy zwalczania i monitorowania choroby niebie­ skiego języka.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6 oraz art. 25 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Programy te uznano za zgodne z odpowiednimi przepisami prawodawstwa wspólnoto­ wego w zakresie weterynarii, a w szczególności z kryteriami określonymi w decyzji Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria dla krajowych programów zwal­ czania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (3). W związku z tym wspomniane zmienione programy należy zatwierdzić.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych.

(5)

(2)

W decyzji Komisji 2008/897/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzającej roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2009 r. i na lata następne (2), zatwierdzono określone programy krajowe i ustalono odsetek i maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty dla każdego programu przedstawionego przez państwa członkowskie.

Dania, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Finlandia i Zjednoczone Królestwo przed­ łożyły zmienione programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbcza­ stych.

(6)

Komisja dokonała oceny tych zmienionych programów zarówno z weterynaryjnego, jak i finansowego punktu widzenia. Programy te uznano za zgodne z odpowiednimi przepisami prawodawstwa wspólnoto­ wego w zakresie weterynarii, a w szczególności z kryteriami określonymi w decyzji 2008/341/WE. W związku z tym wspomniane programy należy zatwier­ dzić.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 39.

(3) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44.

25.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/57

(7)

Decyzją Komisji 2007/782/WE z dnia 30 listopada 2007 r., zatwierdzającą roczne i wieloletnie programy krajowe oraz wkład finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie na 2008 r. i na lata następne (1), zatwierdzono także wieloletni program zwalczania wście­ klizny w Słowenii. Drugi rok realizacji tego programu został zatwierdzony decyzją 2008/897/WE.

(13)

dostosowany do tej ostatniej zmiany rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Wspomniany program na zastąpić krajowy program zwalczania trzęsawki w tym państwie członkowskim na rok 2009, zatwierdzony decyzją 2008/897/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 60 z 200925.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/679/WE w odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5607) (1)

 • Dz. U. L194 - 53 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2009 r.

 • Dz. U. L194 - 47 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L194 - 22 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej na skup pszenicy durum lub ryżu niełuskanego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 428/2008 oraz (WE) nr 687/2008

 • Dz. U. L194 - 11 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (1)

 • Dz. U. L194 - 7 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie oceny i certyfikacji danych dotyczących jakości oraz danych nieklinicznych odnoszących się do produktów leczniczych terapii zaawansowanej opracowanych przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L194 - 5 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Nocciola Romana (ChNP))

 • Dz. U. L194 - 3 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L194 - 1 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.