Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 195 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE

Data ogłoszenia:2009-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 195 POZ 1

Strona 1 z 37
25.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR  631/2009 z dnia 22  lipca 2009  r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania załącznika  I  do rozporządzenia  (WE) nr  78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych  i  innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy  2003/102/WE  i  2005/66/WE


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie  (WE) nr  78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów sil­ nikowych w  odniesieniu do ochrony pieszych  i  innych niechro­ nionych użytkowników dróg (1), zmieniające dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy  2003/102/WE  i 2005/66/WE, w szczególności jego art. 4 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

17  listopada  2003  r. odnoszącej się do ochrony pie­ szych  i  innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmie­ niającej dyrektywę Rady  70/156/EWG (3) oraz w  dyrektywie  2005/66/WE Parlamentu Europejskie­ go  i  Rady z  dnia 26  października  2005  r. w  sprawie sto­ sowania przednich układów zabezpieczających w  pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (4).

(4)

Analiza (5) przeprowadzona w odniesieniu do specyfikacji niektórych wymagań określonych w  dyrektywie 2003/102/WE wykazała potrzebę wprowadzenia zmian. Wymagania techniczne niezbędne do wdrożenia wymagań rozporządzenia (WE) nr 78/2009 powinny opierać się na specyfikacjach wykorzystanych w  decyzji Komisji 2004/90/WE z  dnia 23  grudnia  2003  r. w  sprawie prze­ pisów technicznych dotyczących wykonania art.  3 dyrektywy  2003/102/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady odnoszącej się do ochrony pieszych  i  innych nie­ chronionych użytkowników dróg przed  i  w  razie zderze­ nia z  pojazdem silnikowym  i  zmieniającej oraz decyzji dyrektywę  70/156/EWG (6) Komisji 2006/368/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych przepisów technicznych niezbędnych do przeprowadzania badań określonych w  dyrektywie  2005/66/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady w sprawie stosowania przednich układów zabez­ pieczających w pojazdach silnikowych (7).

Rozporządzenie (WE) nr 78/2009 jest jednym z kilku od­ rębnych aktów prawnych w ramach wspólnotowej proce­ dury homologacji typu ustanowionej dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homo­ logacji pojazdów silnikowych  i  ich przyczep oraz ukła­ dów, części  i  oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (2). Rozporządzenie  (WE) nr  78/2009 określa podstawowe wymagania w zakresie ochrony pieszych i innych niechro­ nionych użytkowników dróg w  formie testów oraz war­ tości granicznych dotyczących homologacji typu pojazdów oraz typu przednich układów zabezpieczających jako oddzielnych zespołów technicznych. Badania określone w  rozporządzeniu  (WE) nr  78/2009 odpowiadają wymaganiom określonym w  dyrektywie 2003/102/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia

(5)

(2)

(3)

(1)  Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 1. (2)  Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3)  Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 15. (4)  Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 37. (5)  Analiza wykonalności środków dotyczących ochrony pieszych  i  in­ nych narażonych użytkowników dróg — wersja ostateczna z 2006 r., Transport Research Laboratory, Zjednoczone Królestwo. (6)  Dz.U. L 31 z 4.2.2004, s. 21. (7)  Dz.U. L 140 z 29.5.2006, s. 33.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 195 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.