Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

Data ogłoszenia:2009-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 14

Strona 1 z 8
L 196/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2009

DYREKTYWA KOMISJI 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W dyrektywie 2006/48/WE wprowadza się następujące zmiany:


uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podej­ mowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredyto­ we (1), w szczególności jej art. 150 ust. 1 lit. l),

1) w załączniku V pkt 8 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia spójnego wdrożenia i stosowania dyrektywy 2006/48/WE w całej UE, Komisja i Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego powołały w 2006 r. grupę roboczą (grupa ds. transpozycji dyrek­ tywy w sprawie wymogów kapitałowych – ang. Capital Requirements Directive Transposition Group – CRDTG), której powierzono zadanie omawiania i rozwiązywania kwestii związanych z wdrażaniem i stosowaniem tej dyrektywy. Zdaniem CRDTG niektóre przepisy tech­ niczne zawarte w załącznikach V, VI, VII, VIII, IX, X i XII do dyrektywy 2006/48/WE wymagają doprecyzo­ wania w celu zapewnienia ich spójnego stosowania. Ponadto niektóre przepisy nie są współmierne wobec zdrowych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem instytucji kredytowych. Należy zatem odpowiednio dostosować te przepisy.

„8. Ryzyka z tytułu transakcji sekurytyzacyjnych, których instytucje kredytowe są inwestorami, inicjatorami lub sponsorami, są oceniane i uwzględniane za pomocą odpowiednich polityk i procedur. Te zasady i procedury przede wszystkim zapewniają pełne odzwierciedlenie istoty ekonomicznej transakcji w decyzjach dotyczących oceny i zarządzania ryzy­ kiem.”;

2) w części 1 załącznika VI wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 29 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

(2)

W celu urzeczywistnienia rynku wewnętrznego należy wyjaśnić sposoby, dzięki którym instytucje kredytowe mogą wykazać istotny transfer ryzyka poza bilans. Należy również podnieść współczynnik konwersji kredy­ towej instrumentów wsparcia płynności przyznanych przez instytucje kredytowe wobec instrumentów pozabi­ lansowych.

„29. Tym ekspozycjom wobec instytucji, których pozos­ tały termin rozliczenia jest dłuższy niż 3 miesiące i które posiadają ocenę kredytową wyznaczonej instytucji ECAI, przypisuje się wagę ryzyka według tabeli 4 zgodnie z ustalonym przez właściwe organy sposobem przyporządkowania ratingów uznanych instytucji ECAI do sześciu stopni w skali oceny jakości kredytowej.”;

b) w pkt 31 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

(3)

W związku z tym dyrektywa 2006/48/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

(1) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

„31. Tym ekspozycjom wobec instytucji, których pozos­ tały termin rozliczenia wynosi do 3 miesięcy i które posiadają ocenę kredytową wyznaczonej instytucji ECAI, przypisuje się wagę ryzyka według tabeli 5 zgodnie z ustalonym przez właściwe organy sposobem przyporządkowania ocen kredy­ towych uznanych instytucji ECAI do sześciu stopni w skali oceny jakości kredytowej.”;

28.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/15

c) punkt 14 otrzymuje brzmienie: „14. EKSPOZYCJE

WOBEC INSTYTUCJI I PRZEDSIĘBIORSTW O KRÓTKOTERMINOWEJ OCENIE KREDY­ TOWEJ”;

d) w pkt 73 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „73.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 61 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5767)

 • Dz. U. L196 - 59 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6059)

 • Dz. U. L196 - 36 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5618) (1)

 • Dz. U. L196 - 27 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla obuwia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5612) (1)

 • Dz. U. L196 - 22 z 200928.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca niewłączenia metamu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L196 - 10 z 200928.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/82/WE z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia do niej tetrakonazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L196 - 8 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające po raz 110. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L196 - 7 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 6 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 5 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 3 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L196 - 1 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.