Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5767)

Data ogłoszenia:2009-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 61

Strona 1 z 2
28.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/61

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/721/WE w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych członkom komitetów naukowych i ekspertom w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5767) (2009/566/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 i 153, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

zostały zastąpione przez przedmiotowe komitety naukowe, i od tego czasu nie były one rewaloryzowane. Dostosowane dzienne wynagrodzenie, uwzględniające wzrost cen konsumenckich w latach 1997–2008 w oparciu o dane wskaźnika cen konsumpcyjnych publi­ kowanego przez EUROSTAT, wynosi 381,50 EUR. Kwotę tę należy zaokrąglić do sumy 385 EUR. Należy zrezygnować z rozróżnienia pomiędzy posiedze­ niami całodniowymi a półdniowymi, tak aby uwzględnić czas przeznaczony na podróż z i do miejsca zamiesz­ kania oraz przejazdy komunikacją miejską w mieście, w którym odbywa się posiedzenie. W świetle dotychczasowych doświadczeń, nakład pracy sprawozdawców zależy głównie od złożoności i czasu trwania czynności niezbędnych do opracowania opinii, z uwzględnieniem złożoności sprawy, dostępności danych, ilości literatury, jaką należy przeanalizować, potrzeby współpracy z innymi organami oraz zakresu i złożoności wymaganych konsultacji społecznych i z zainteresowanymi stronami. Obecne dwa poziomy wyna­ grodzeń dla sprawozdawców nie odzwierciedlają rzeczy­ wistego wachlarza możliwych do zaistnienia sytuacji, w związku z czym należy wprowadzić bardziej szczegó­ łowy podział takich wynagrodzeń,

Artykuł 19 decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (1) stanowi, że członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach tematycznych, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję, oraz za świadczenie usług sprawozdawców w sprawie określo­ nych zagadnień. Załącznik III do decyzji 2008/721/WE określa na 300 EUR wynagrodzenie za każdy pełny dzień uczest­ nictwa, na 150 EUR wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu porannym lub popołudniowym oraz na 300 EUR wynagrodzenie za sprawowanie funkcji sprawo­ zdawcy. W przypadkach całkowicie uzasadnionych oraz w ramach możliwości budżetu ostatnia kwota może zostać podwyższona do 600 EUR w przypadku pytań wymagających szczególnie dużego nakładu pracy. Załącznik ten określa również, że Komisja będzie regu­ larnie oceniała potrzebę dostosowania tych wynagrodzeń w zależności od wskaźników cen, oszacowania wynagro­ dzeń płaconych ekspertom w innych organach europej­ skich i doświadczenia dotyczącego obciążenia pracą członków komitetów, członków współpracujących, innych doradców naukowych i ekspertów zewnętrznych. Pierwsza taka ocena powinna zostać dokonana w 2009 r. Aktualny poziom wynagrodzeń został określony w 1997 r. dla członków i ekspertów organów, które następnie

(5)

(6)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Artykuł Załącznik III do decyzji 2008/721/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

(4)

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

L 196/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III WYNAGRODZENIA Członkowie komitetów naukowych, doradcy naukowi z Zespołu oraz eksperci zewnętrzni są uprawnieni do wynagro­ dzenia za uczestnictwo w pracach komitetów naukowych w sposób następujący: Za uczestnictwo w posiedzeniach komitetów, warsztatach, grupach roboczych i innych posiedzeniach i wydarzeniach organizowanych przez Komisję: — 385 EUR za każdy dzień posiedzenia, w którym taka osoba uczestniczyła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 196 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 59 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2009 r. ustalająca maksymalną stawkę dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (WE) nr 542/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6059)

 • Dz. U. L196 - 36 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5618) (1)

 • Dz. U. L196 - 27 z 200928.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego dla obuwia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5612) (1)

 • Dz. U. L196 - 22 z 200928.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca niewłączenia metamu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L196 - 14 z 200928.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (1)

 • Dz. U. L196 - 10 z 200928.7.2009

  Dyrektywa Rady 2009/82/WE z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia do niej tetrakonazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L196 - 8 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 678/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające po raz 110. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L196 - 7 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 677/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 6 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 676/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 5 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 675/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L196 - 3 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 674/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L196 - 1 z 200928.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 673/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.