Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 9

inspekcji. Inspekcje te obejmują dokumenty statku, dzien­ niki połowowe, narzędzia połowowe, połów zatrzymany na statku i wszelkie inne kwestie związane z działalnością statku na obszarach podlegających regulacji NAFO. 2. Jeżeli na koniec inspekcji właściwe organy stwierdzą, że statek państwa niebędącego |Umawiającą się Stroną posiada na statku zasoby lub grupy zasobów, które podlegają regulacji NAFO lub są określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, państwo członkowskie zakazuje wyładunku lub przeładunku połowów z tego statku. 3. Taki zakaz nie ma jednak zastosowania, jeśli kapitan statku poddanego inspekcji lub jego przedstawiciel w stopniu wystarczającym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego wykaże, że: a) gatunki znajdujące się na statku zostały złowione poza obszarem podlegającym regulacji NAFO; lub b) gatunki znajdujące się na statku i wymienione w załączniku II zostały złowione zgodnie ze środkami ochrony zasobów i jej egzekwowania przyjętymi przez NAFO. 4. Państwo członkowskie, które odmawia zgody na wyładunek lub przeładunek, informuje kapitana statku o swojej decyzji. 5. Inspekcja jest dokumentowana co najmniej poprzez wypełnienie formularza sprawozdania z inspekcji w porcie zgodnie z załącznikiem XII. 6. Informacje na temat wyników wszystkich inspekcji statków państw niebędących |Umawiającą się Stroną, prze­ prowadzonych w portach państw członkowskich, a także o wszelkich dalszych działaniach niezwłocznie przekazuje się państwu bandery statku oraz Komisji lub wyznaczo­ nemu przez nią organowi; Komisja lub wyznaczony przez nią organ niezwłocznie przekazuje je Sekretariatowi NAFO.”; 13) w załączniku V skreśla się pkt 3; 14) w załączniku XII pkt A zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 15) tekst załącznika II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XV; 16) tekst załącznika III do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik XVI.


29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/9

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

L 197/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

ZAŁĄCZNIK I „A. FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z INSPEKCJI W PORCIE

29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/11

L 197/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/13

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK XV FORMULARZE ZGŁOSZENIA KONTROLI PAŃSTWA PORTU

L 197/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/15

ZAŁĄCZNIK III „ZAŁĄCZNIK XVI WZORY PROTOKOŁU ZWIADÓW RYBACKICH W NOWYCH OBSZARACH POŁOWÓW, W KTÓRYCH NARZĘDZIE POŁOWOWE PRAWDOPODOBNIE DOTKNIE DNA MORKIEGO I. Państwo członkowskie składa Sekretariatowi NAFO za pośrednictwem Komisji powiadomienie o zamiarze prowadzenia zwiadów rybackich

Plan odłowu

Plan ograniczania ryzyka

Monitorowanie połowów

Gromadzenie danych

Gatunek docelowy

Środki zapobiegające znacznemu niekorzys­ tnemu oddziaływaniu na wrażliwe ekosystemy morskie

Określić i odnotować wszystkie gatunki złowione przez statek do najniższego możliwego poziomu takso­ nomicznego 100 % pokrycia satelitar­ nego 100 % obecność obserwa­ torów

Dane są gromadzone i zapisywane znormalizowa­ nym formacie

Daty połowów

Opis obszaru, w którym będą prowadzone połowy Oczekiwany wowy nakład poło­

Rodzaj stosowanego(-ych) dennego(-ych) narzędzia (narzędzi) połowowego(-ych)

II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 96 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.