Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 24

Strona 1 z 22
L 197/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Niezbędne jest też określenie struktury dokumentów w formie papierowej, o których mowa w art. 26 i 27 dyrektywy 2008/118/WE, które stosuje się, gdy system komputerowy jest niedostępny.


uwzględniając dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcy­ zowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Ponieważ przepisy ustanowione w niniejszym rozporzą­ dzeniu zastępują przepisy określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędo­ wego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawie­ szenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzo­ wym (3), rozporządzenie to należy uchylić.

(1)

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dokonywane jest na podstawie elektronicznego dokumentu administracyj­ nego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE, do którego stosuje się system kompute­ rowy ustanowiony decyzją nr 1152/2003/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (2).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa środki dotyczące:

(2)

Ponieważ system komputerowy ma na celu umożliwienie śledzenia i monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezbędne jest ustanowienie struktury i treści komuni­ katów elektronicznych stosowanych w odniesieniu do takich przemieszczeń.

a) struktury i treści komunikatów elektronicznych wymienia­ nych za pośrednictwem systemu komputerowego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE, do celów art. 21–25 tej dyrektywy;

(3)

W szczególności, ponieważ przemieszczenia mają odbywać się na podstawie elektronicznego dokumentu administracyjnego, należy określić strukturę i treść komu­ nikatów stanowiących ten dokument. Niezbędne jest też ustalenie struktury i treści komunikatów stanowiących raport odbioru i raport wywozu.

b) zasad i procedur stosowanych przy wymianie komunikatów, o których mowa w lit. a);

c) struktury dokumentów w formie papierowej, o których mowa w art. 26 i 27 dyrektywy 2008/118/WE.

(4)

Zgodnie z dyrektywą 2008/118/WE elektroniczny doku­ ment administracyjny może zostać anulowany, miejsce przeznaczenia wyrobów zmienione, a przemieszczenie wyrobów akcyzowych podzielone. Niezbędne jest zatem określenie struktury i treści komunikatów dotyczących anulowania elektronicznego dokumentu administracyj­ nego, zmiany miejsca przeznaczenia i podziału prze­ mieszczenia oraz określenie zasad i procedur stosowa­ nych w odniesieniu do wymiany komunikatów dotyczą­ cych unieważnienia, zmiany miejsca przeznaczenia i podziału.

Artykuł 2 Obowiązki związane z komunikatami wymienianymi za pośrednictwem systemu komputerowego Treść i struktura komunikatów wymienianych dla celów art. 21–25 dyrektywy 2008/118/WE jest zgodna z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli do wypełnienia niektó­ rych pól danych w tych komunikatach wymagane są kody, stosuje się kody wymienione w załączniku II.

(3) Dz.U. L 276 z 19.9.1992, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 96 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.