Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 2

Strona 2 z 10

Szczegółowy opis tych projektów znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 1. Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) ds. WPZiB, jest odpo­ wiedzialna za realizację niniejszej decyzji. Komisja jest w pełni włączona w prowadzone działania.

2. Realizację techniczną projektu, o którym mowa w art. 1 ust. 2, prowadzi Sekretariat Techniczny OPCW (zwany dalej „Sekretariatem Technicznym”). Wykonuje on wyżej wymienione zadanie pod nadzorem prezydencji i pod kontrolą SG/WP. W tym celu SG/WP dokonuje niezbędnych uzgodnień z Sekretariatem Technicznym.


3. Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie koordynują projekt zgodnie ze swymi odpowiednimi kompetencjami.

Artykuł 3 — ćwiczenie symulacyjne, — warsztaty regionalne w zakresie art. X konwencji. Projekt VIII: Program dla Afryki Działania: — wizyty dwustronne służące udzielaniu pomocy technicznej, — działania informacyjne – instytucja akademicka i szkoleniowa – centrum im. Kofiego Aniana, — szkolenie funkcjonariuszy celnych w zakresie technicznych aspektów zasad transferu zawartych w konwencji, — kontakty z państwami niebędącymi stronami, — kurs rozwijający umiejętności analityczne, 3. Komisja nadzoruje właściwe zarządzanie wydatkami, o których mowa w ust. 1. W tym celu Komisja zawiera umowę finansową z Sekretariatem Technicznym. Zgodnie z tą umową Sekretariat Techniczny ma zapewnić widoczność wkładu UE, stosownie do jego wielkości. 2. Wydatkami pokrywanymi z kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zasto­ sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 1. Finansowa kwota odniesienia dla realizacji projektów, o których mowa w art. 1 ust. 2, wynosi 2 110 000 EUR.

4. Komisja podejmuje starania w celu zwarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w ust. 3, w najkrótszym możliwym terminie po wejściu w życie niniejszej decyzji. Komisja informuje Radę o wszelkich trudnościach napotkanych w związku z tym i o dacie zawarcia umowy. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, powiadomienie o dacie zawarcia umowy o finansowaniu.

L 197/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

Artykuł 4 Prezydencja, wspomagana przez SG/WP, przedstawia Radzie sprawozdania z realizacji tej decyzji opracowywane na podstawie sprawozdań okresowych przygotowywanych przez Sekretariat Techniczny. Te sprawozdania stanowią podstawę dokonywanych przez Radę ocen Komisja jest w pełni włączona w prowadzone działania. Składa ona sprawozdania z aspektów finansowych projektów wymienionych w art. 1 ust. 2. Artykuł 5 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

ona jednak 6 miesięcy po jej wejściu w życie, jeśli do tego czasu nie zostanie zawarta umowa o finansowaniu. Artykuł 6 Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

2. Niniejsza decyzja wygasa 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o finansowaniu, o której mowa w art. 3 ust. 3. Wygasa

Przewodniczący

29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/99

ZAŁĄCZNIK Wsparcie UE dla działań OPCW w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia Projekt I: Realizacja, weryfikacja i upowszechnianie na szczeblu krajowym Cel: Zwiększenie potencjału państw stron do wykonywania zobowiązań wynikających z konwencji oraz zachęcenie państw niebędących stronami do lepszego zrozumienia korzyści wynikających z przystąpienia do konwencji i większego zaan­ gażowania się w działalność OPCW. Cel: — Cel 1 — Państwa strony osiągają postęp w zakresie: — wypełniania krajowych wymogów realizacji zgodnie z art. VII konwencji, — spełnienia wymogów w zakresie deklaracji i deklaracji dotyczących inspekcji zgodnie z art. VI konwencji, — zrozumienia procedur związanych z inspekcją na żądanie przeprowadzoną zgodnie z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.