Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 4

Strona 4 z 10

Ćwiczenie to będzie również okazją, by Sekretariat Techniczny przetestował i zwiększył swoje umiejętności i zdolności w zakresie organizowania inspekcji na żądanie, jak również by określił problemy, które – o ile nie zostaną zidentyfiko­ wane lub rozwiązane – mogą wpłynąć na możliwości sekretariatu związane ze skutecznym prowadzeniem prawdziwych inspekcji na żądanie. Kontakty z państwami niebędącymi stronami: przedstawiciele państw niebędących stronami, którzy mogą wywierać wpływ na działania krajowe związane z przystępowaniem/ratyfikacją oraz podmioty zaangażowane bezpośrednio w kwestie istotne dla konwencji będą sponsorowani, aby brać udział w różnych programach organizowanych przez komórkę współpracy i pomocy międzynarodowej (ICA). Programy te będą obejmować warsztaty regionalne dla organów krajowych państw stron oraz warsztaty regionalne dla funkcjonariuszy celnych. W razie konieczności personel Komórki Stosunków Zagranicznych Sekretariatu Technicznego również będzie sponsorowany, by uczestniczyć w tych spotkaniach w celu nawiązania koniecznych kontaktów i współdziałania ze sponsorowanymi uczestnikami z państw niebędących stronami. Ponadto – w ramach tego planu wspierania państw niebędących stronami – w razie konieczności przewiduje się też specjalne wizyty i uzgodnienia obejmujące takie państwa. Projekt II: Współpraca międzynarodowa Cel: Zwiększenie potencjału technologicznego państw stron za pośrednictwem współpracy międzynarodowej w zakresie działalności chemicznej do celów niezakazanych na mocy konwencji. Cel: — Cel 1 — Państwa strony o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym angażują się w międzynarodowe inicjatywy współpracy na rzecz pokojowego wykorzystywania chemii. — Państwa strony w krajach o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym zwiększają potencjał swoich laboratoriów finansowanych ze środków publicznych w zakresie realizacji konwencji w dziedzinie pokojowego wykorzystywania chemii. — Cel 2 — Państwa strony w krajach o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym osiągają postępy w propagowaniu wdrażania konwencji w dziedzinie przemysłu na szczeblu krajowym, zgodnie z art. XI, dzięki usprawnieniu metod zarządzania bezpieczeństwem procesów chemicznych. Rezultaty: — Rezultat 1 — Zwiększony potencjał państw stron o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym do angażowania się w międzynarodowe inicjatywy współpracy na rzecz pokojowego wykorzystywania chemii.


29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/101

— Podwyższony poziom kompetencji technicznych w laboratoriach finansowanych z funduszy publicznych w państwach stronach o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym w zakresie analizowania związków chemicznych związanych z realizacją konwencji na szczeblu krajowym oraz pokojowego zastosowania chemii przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy, w szczególności chromatografii gazowej (GC) i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS). — Rezultat 2 — Zwiększony potencjał państw stron o gospodarkach rozwijających się lub gospodarkach w okresie przejściowym do angażowania się w międzynarodowe inicjatywy współpracy na rzecz pokojowego wykorzystywania związków chemicznych. — Zwiększony poziom kompetencji i zrozumienia personelu małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli związków przemysłowców i organów krajowych lub instytucji rządowych państw stron o gospodarkach rozwija­ jących się lub gospodarkach w okresie przejściowym dotyczący praktyk bezpiecznego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach chemicznych. Działania: Kurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.