Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 5

Strona 5 z 10

Zostanie również położony nacisk na przygotowywanie próbek środowiskowych oraz na analizy GC i GC/MS takich próbek w przypadku związków chemicznych, których dotyczy konwencja. Uczestnicy przejdą również intensywne szkolenie praktyczne dotyczące przygotowywania różnych matryc próbek, które będą analizowane przy pomocy GC z detektorami selektywnymi pierwiastków oraz przy pomocy GC/MS metodą zderzania elektronów i jonizacji chemicznej oraz zostaną zaznajomione z podstawami procedur ekstrakcji, oczyszczania i derywatyzacji. Kurs będzie realizowany przy wsparciu VERIFIN/Uniwersytetu Technicznego w Delft lub podobnych renomowanych instytucji wybranych w przejrzysty sposób. Kontakty z przemysłem – warsztaty w zakresie CWC i bezpieczeństwa procesów chemicznych: przedstawione zostanie wprowadzenie do konwencji oraz do realizowanych zgodnie z nią międzynarodowych programów współpracy. Na warsztatach tych zostaną omówione m.in. najlepsze praktyki w przemyśle i elementy koncepcji zarządzania bezpieczeń­ stwem procesowym. Oprócz przeglądu analizy zagrożeń procesowych (PHA) oraz analizy zagrożeń i zdolności opera­ cyjnych (HAZOP) na warsztatach zostaną również omówione zasady czynnika ludzkiego, zarządzanie zmianami oraz kultura bezpieczeństwa/uczestnictwo pracowników. Projekt III: Seminarium – wkład OPCW w międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa i wyzwania Cel: Wesprzeć skuteczną realizację konwencji i zwiększyć zrozumienie jej ogólnego wkładu w międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Cel: — Cel 1 – przedstawienie całościowego przeglądu roli i znaczenia konwencji w międzynarodowej strukturze bezpieczeń­ stwa. — Cel 2 – zwiększenie świadomości najważniejszych zainteresowanych stron konwencji na szczeblu krajowym, regio­ nalnym i międzynarodowym w zakresie postanowień konwencji i strategii jej realizacji. — Cel 3 – propagowanie kontaktów i synergii oraz innych form współpracy między agencjami na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Rezultaty: — Rezultat 1 – zainteresowane strony są lepiej poinformowane o znaczeniu konwencji i intensywniej wspierają prace OPCW, w tym jej program i działalność na całym świecie. — Rezultat 2 – zainteresowane strony są bardziej świadome konwencji i innowacyjnych strategii służących jej realizacji. — Rezultat 3 – państwa niebędące stronami zintensyfikowały dialog i współpracę z OPCW, co ułatwi im przystąpienie do konwencji.


L 197/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

— Rezultat 4 – przemysł chemiczny zwiększa swój potencjał koordynacji wspólnych inicjatyw mających na celu wykonanie konwencji.

Działania: Seminarium: seminarium zostanie zorganizowane w Hadze lub w zainteresowanym państwie stronie. Personel Sekreta­ riatu Technicznego, przedstawiciele innych organizacji międzyrządowych, państwa strony, przemysł chemiczny i środowisko naukowe przedstawią prezentacje odpowiednich tematów związanych z konwencją. Seminarium będzie również dla Sekretariatu Technicznego okazją do przeprowadzenia konsultacji dwustronnych z uczestniczącymi organi­ zacjami międzyrządowymi i państwami niebędącymi stronami. Seminarium to zostanie zorganizowane wspólnie z państwem gospodarzem lub jakąkolwiek inną zainteresowaną (i odpowiednią) organizacją lub przy wsparciu tych podmiotów.

Projekt IV: wizytacje przedstawicieli Rady Nadzorczej w obiektach do niszczenia broni chemicznej Cel: Dokonać postępów w likwidowaniu zapasów broni chemicznej oraz obiektów produkcji broni chemicznej zgodnie z środkami weryfikacyjnymi przewidzianymi w konwencji.

Cel: — Cel 1 – państwa strony mogą śledzić postępy na drodze do całkowitego zniszczenia zapasów broni chemicznej oraz określać i rozwiązywać na wczesnym etapie problemy związane z całkowitym zniszczeniem tych zapasów.

— Cel 2 – państwa strony są bardziej przekonane, że podejmowane są wymierne i konkretne kroki zmierzające do całkowitego zniszczenia zapasów broni chemicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.